Begrotingsmutaties

Mutaties begroting

2023

2024

2025

2026

Begroting 2023 (beginstand)

-1.980

-1.567

-483

-344

Raadsbesluiten (exclusief gevolgen kapitaallasten)

Ontwikkeling Schansgebied

-50

-25

-105

Klimaatinstallatie brede school

-208

1e Turap 2022

142

116

118

128

Toekomstbestendige veiligheidsregio

-36

-72

-108

-102

Actualisering grondexploitaties 2022

-19

-41

2

2

Aanleg en beheer Legmeerbos (beheerskosten)

-37

-37

-37

2e Turap 2022

-360

-388

-537

-616

Raadsbesluiten

-531

-447

-562

-730

Saldo na raadsbesluiten

-2.511

-2.014

-1.045

-1.074

Ontwikkelingen

Meicirculaire

6.052

6.417

6.926

2.404

Indexatie

-2.143

-2.143

-2.143

-2.143

Begrotingsscan

179

145

156

179

Ontwikkelingen

4.088

4.419

4.939

440

Saldo na ontwikkelingen

1.578

2.405

3.894

-634

Onvermijdelijk

Kapitaallasten (actualiseren)

36

120

-5

-1

Samenleving

Nieuwbouw basisschool Vuurvogel

-208

Bijstandsuitkeringen (bijstelling)

-496

-496

-496

-496

Wonen en werken

Verhoging bijdrage Omgevingsdienst NZKG

-53

-69

-68

-30

Organiseren

Aanstellen preventiemedewerker

-10

-10

-10

-10

Hogere structurele rentelasten voor leningen

-326

-578

-895

-1.329

Dividend Stedin

-85

Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)

-24

Praktijkschool Uithoorn (verbouwing)

-23

-23

-23

2e begrotingswijziging Duo+

-257

-257

-257

-257

Onvermijdelijk

-1.216

-1.314

-1.756

-2.355

Saldo na onvermijdelijk

361

1.091

2.138

-2.988

Bestaand / nieuw beleid

Samenleving

Plan van aanpak jaarwisseling/ jeugdoverlast

-155

-155

-155

-155

Lokale Persoonsgerichte Aanpak

-70

-70

-70

-70

Datagedreven sturing

-175

-120

-120

-120

Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

-40

-40

-40

-40

Jeugdhulp

424

391

270

WMO

-100

-100

-100

-100

Nieuw contract colectieve ziektekostenverzekering (Z&Z)

-60

-60

-60

-60

Wonen & Werken

Bijstelling opbrengsten belastingen en heffingen

86

73

73

74

Databeheer IB op orde krijgen en houden door uitbreiding met 0,5 fte (bij DUO+)

-25

-25

-25

-25

Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker)

-25

-25

-25

-25

Uitbreiding formatie team IB Duo+ (installatie verantwoordelijke)

-36

-36

-36

-36

Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker klimaatadaptatie)

-54

-54

-54

-54

Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker gebouwen)

-54

-54

-54

-54

Team DO inzetten als opleidingsbedrijf

-59

-59

-59

-59

Schiphol

-50

-50

-50

-

Aanschaf programma's tbv beheer (DUO+)

-12

-8

-8

-8

Programma Openbare Ruimte

-70

-

-

-

Omgevingsplan

-50

-50

-50

-

Implementatiekosten omgevingswet

-200

-100

-

-

Uitbreiding formatie duurzaamheid/energietransitie

-160

-160

-160

-160

Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit

-200

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

-200

-200

-

Posten < 25.000

3

-1

-1

-1

Organiseren

Strategisch communicatieadviseur

-100

-100

-100

-100

Interne comunicatie

-33

-33

-33

-33

Tweede Bestuursadviseur

-100

-100

-100

-100

Projectleider Participatie

-90

-90

-90

-

Programma arbeidsmigranten

-61

-56

-11

-

Levering 0,2 FTE MRA-directie

-20

-20

-20

-20

Informatieveiligheid

-19

-19

-19

-19

Operation Security Office

-30

-30

-30

-30

Werken met data

-30

-30

-30

-30

Managementinformatie

-19

-19

-19

-19

Arbeidsmarkt

-33

-15

-15

-15

Archiveren bij de bron

-10

-10

-10

-10

Bestaand / nieuw beleid

-2.052

-1.390

-1.278

-1.000

Saldo na inventarisatie bestaand / nieuw beleid

-1.691

-299

860

-3.988

Maatregelen

Financiële maatregelen

Reserve dekking kapitaallasten

544

536

536

486

Onvoorzien

50

50

50

50

Aframen stelpost woonplaatsbeginsel

300

300

300

300

Stelpost BTW-compensatiefonds

100

100

100

100

Maatschappelijke maatregelen

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

95

95

Onttrekking reserves

Dekking incidentele posten 2023 uit budgetegalisatiereserve

704

651

368

157

Maatregelen

1.698

1.637

1.449

1.187

Begrotingssaldo

7

1.339

2.309

-2.800

Waarvan incidenteel

-

-

-

-

Structureel begrotingssaldo

7

1.339

2.309

-2.800

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf