Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners en ondernemers komen met initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke effecten

  2. De gemeente komt proactief met ontwikkelkansen

  3. De schaarse ruimte wordt effectief benut

  4. Besluitvorming over projecten vindt op basis van integrale afweging van maatschappelijke effecten

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Omarm initiatieven met de 'ja, mits'-houding

  • Verbeter de samenwerking tussen samenleving en overheid

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Toewerken naar gebiedsdekkend omgevingsplan

Er wordt onder begeleiding van een adviesbureau een start gemaakt met het opstellen van het Omgevingsplan. Hierbij wordt de omgevingsvisie als uitgangpunt genomen.

Opstellen gebiedsprogramma's o.b.v. Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie zijn de ambities opgenomen op de lange termijn. Hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden, wordt met maatregelen in een programma opgenomen. Deze programma's volgen de structuur van de omgevingsvisie en kunnen zich onderscheiden naar gebiedsprogramma's en naar thematische programma's.

Inrichten monitoring en evaluatie beleidscyclus Omgevingswet

Het volledig doorlopen van de beleidscyclus vraagt om een extra inspanning op het gebied van monitoring en evaluatie. Dit is mede van belang om de effecten van de in de gebiedsprogramma's opgenomen maatregelen te kunnen beoordelen. De Omgevingswet vraagt om een flexibel en adaptatief karakter van de instrumenten (zoals omgevingsvisie, programma, omgevingsplan). Ook vraagt de Omgevingswet om te sturen op kwaliteiten en effecten. Nader onderzocht wordt hoe we hier op een innovatieve manier vorm aan kunnen geven in het kader van de milieu effectrapportage en monitoring en evaluatie.

Uitwerken voorstel versterking Handhaving RO (in buitengebied)

Op dit moment is er beperkte handhavingscapaciteit beschikbaar. In diverse gebiedsvisies is opgenomen dat er intensief gehandhaafd zal gaan worden op functies die niet passen in het gebied. Daar is op dit moment geen capaciteit voor. Ook voor het verwezenlijken van de ambities uit de omgevingsvisie is het van belang dat de regels die er zijn gehandhaafd worden. Hiertoe is extra capaciteit en dus budget nodig. Hiervoor wordt separaat een voorstel voorbereid. Het budget voor daadwerkelijke uitbreiding is dus nog niet opgenomen in deze begroting.

Uitvoeren nieuwe Ruimte voor Ruimte (RvR) regeling

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, of zoveel eerder als de provincie de regeling in laat gaan, komt er een nieuwe RvR regeling. Een aantal initiatiefnemers wacht op deze invoering. Deze inititiatieven zullen als eerste afgehandeld worden. Het oude RvR beleid wordt geëvalueerd en nieuw beleid wordt ontwikkeld. Nieuwe initiatieven worden in behandeling genomen.

Participeren in Uitvoeringsprogramma Verstedelijkingsstrategie MRA

De Verstedelijkingsstrategie vormt voor de (middel)lange termijn het gemeenschappelijk kader voor interventies van rijk en regio gericht op de ambities in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Verstedelijkingsconcept is vastgesteld. De gemeente Uithoorn is tevens betrokken bij de fasering en het vervolgproces met een uitvoeringsprogramma, governance en borging. Uithoorn wil hier haar bijdrage aan leveren en haar belangen zo veel mogelijk geborgd zien. De aandacht richt zich hierbij ook op een integrale gebiedsgerichte Schiphol aanpak voor de Zuidflank van de MRA en de link naar NOVEX gebieden. 

Doorlopen definitiefase transformatie Amstelzone

In de omgevingsvisie is de ambitie opgenomen om een mogelijke (gedeeltelijke) transformatie naar woningbouw van de bedrijventerreinen in de Amstelzone, waaronder de voormalige Cindu en Rütgers-terreinen. Dit wordt nader uitgewerkt samen met provincie en regio.

Inrichten proces voor initiatieven derden

Met invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt het intitatief centraal gezet en wordt een integrale vergunningverlening verlangd. Om dit vorm te geven, vindt nadere uitwerking plaats van het initiatievenoverleg naar een initiatieventafel en een Omgevingstafel. Daarbij staan het proces en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen centraal. Om intern een goed verloop van het proces te bevorderen, worden er afspraken gemaakt over het aanleveren van de documenten, de rollen en verantwoordelijkheden van VTH en RO, het integraal adviseren binnen de organsatie en door ketenpartners en de betrokkenheid van de initiatiefnemer.

Opstellen spelregels participatie en communicatie voor initiatieven

Dit valt uiteen in 4 gedeelten:

  • right to challenge (hier vallen ook initiatieven in de openbare ruimte onder);

  • participatienota in kader waarvan een particiaptie toolbox ontwikkeld wordt;

  • participatiebeleid voor uitvoering van de verplichte participatie van de nieuwe Omgevingswet;

  • nader onderzoek voor opstellen voorwaarden voor in behandeling nemen van buitenplanse initiatieven. Deze laatste mogelijkheid bestaat voor het college op grond van jurisprudentie van de Addeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Overzicht gebiedsontwikkelingen:

Project

Fase

Type

Programma centrum. Bestaande uit:

Divers:

Divers:

Groene verkeersstructuur

Amstelplein

Irenelocatie

Schansgebied

ING-strip

Herinrichting openbare ruimte

Realisatiefase

Ontwerpfase

Ontwerpfase

Ontwerpfase

Definitiefase

Initiatieffase

Investering

Particuliere ontwikkeling

GREX (toekomstig)

GREX (toekomstig) & Investering

Particuliere ontwikkeling

Investering

De Rede

Nazorgfase

Particuliere ontwikkeling

Jachthaven

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Kootpark-Oost. Bestaande uit:

Divers:

Divers:

Connexxion

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Aldi

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Zwembadlocatie

Initiatieffase

Particuliere ontwikkeling

Heijermanslaan

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

J. Enschedeweg 160 -180 (voormalige Plux)

Initiatieffase

Particuliere ontwikkeling

Vinckebuurt

Realisatiefase

Particuliere ontwikkeling

Huisvesting Arbeidsmigranten Dwarsweg

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Nieuw Politiekantoor

Realisatiefase

GREX (toekomstig)

WAPO/Thamenhof

Realisatiefase

Particuliere ontwikkeling

Iepenlaan

Nazorgfase

GREX

Bovenboog

Nazorgfase

Thamerdal diverse Projecten van Eigen Haard

Initiatieffase + Ontwerpfase

Nader te bepalen

Toekomstig bedrijventerrein tussen Poelweg en Noordammerweg

Initiatieffase

Nader te bepalen

Rietkraag

Nazorgfase

GREX

Centrum De Kwakel. Bestaande uit:

Divers:

Divers:

Herinrichting openbare ruimte

Ontwerpfase

Investering

Supermarkt + Appartementen

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Vakcollege Thamen incl. woningbouw

Initiatieffase

GREX (toekomstig)

Nieuwbouw Vuurvogel incl. Woningbouw

Initiatieffase

GREX (toekomstig)

Legmeerplein

Ontwerpfase

GREX (toekomstig)

Legmeerwest 4, 5, 6

Nazorgfase

GREX

Drechtdijk 125 - Drechthoeve

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Noorddammerweg 68

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Koningin Julianalaan 18

Realisatiefase

Particuliere ontwikkeling

Boterdijk 67

Ontwerpfase

Particuliere ontwikkeling

Thamerweg 3-19

Initiatieffase

Particuliere ontwikkeling

Transformatie Amstelzone

Definitiefase

Nader te bepalen

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf