Gebouwen

Kaders

Er is een start gemaakt met de herziening van de huidige nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. De verwachting is dat deze eerste kwartaal 2022 gereed is.

Object

Wettelijk kader

Beleidskader

Gebouwen

Gebruiksbesluit

Wet Markt en Overheid en Mededingingswet

Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019

Accommodatiebeleid

Beleid onderwijshuisvesting / IHP

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks- en het meerjarenonderhoud is een meerjarenplanning en plan opgesteld 2020-2049. Voor de nieuw opgeleverde gebouwen moet dit nog worden gedaan. Dit heeft mogelijk een effect op de begroting. Meerjarenplanningen worden elke 3 jaar herzien.

Planmatig onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke gebouwen. De Wet Markt en Overheid heeft bepaald dat de gebouwen minimaal kostprijsdekkend verhuurd moeten worden voor gelijke marktwerking. Over de verhuur van gemeentelijke gebouwen en de kostprijsdekkendheid hiervan is de gemeenteraad in 2020 geïnformeerd. De schoolbesturen ontvangen van het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (ook wel MI vergoeding genoemd) voor het uitvoeren van het onderhoud. Met de schoolbesturen van de Brede School zijn in het verleden afspraken gemaakt dat de gemeente het beheer en onderhoud verzorgt. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning wordt een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren, dan wel af te stoten vastgoed, worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. De werkelijke kosten kunnen door onder andere de marktsituatie verschillen ten opzichte van de kostenramingen. Op dit moment zitten we in een markt waarbij de bouwkosten aanzienlijk stijgen en materialen niet altijd voorradig zijn.

Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

  • Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.

  • Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.

  • Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt.

Meerjarenraming Gebouwen

Meerjarenraming Gebouwen

Dagelijks onderhoud

Planmatig onderhoud

Totaal

Categorie

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1 Behouden

35,229

34

37

35

143

509

102

121

179

543

139

156

2 Onderzoek

74,21

82

76

79

22

53

21

66

96

135

98

145

3 Afstoten

-

-

-

-

3

-

-

9

3

-

-

9

Totaal

109

116

113

114

169

562

123

196

278

678

237

310

Investeringen

2023

2024

2025

2026

Investeringen sport

558

Totaal

558

-

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf