Overzicht baten en lasten

Veiligheid

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

3.890

3.843

3.849

3.885

3.921

3.915

Baten

307

41

41

41

41

41

Saldo baten en lasten

-3.583

-3.802

-3.808

-3.844

-3.880

-3.874

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-3.583

-3.802

-3.808

-3.844

-3.880

-3.874

Toelichting

Het verschil aan baten en lasten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Zoals toegelicht bij de paragraaf effecten, opgaven en acties zijn de incidentele middelen 2022 voor jeugdoverlast en -criminaliteit met ingang van 2023 structureel in deze begroting verwerkt. Conform het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. Dit betreft een bedrag van € 0,22 mln.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf