Bouwgrondexploitatie (BGE)

Door de opzet van de verschillende grondexploitaties is een goede controle op en bijsturing van de exploitaties mogelijk. Zo is er bij de belangrijkste gemeentelijke BGE, die voor de ontwikkelingslocatie Legmeer-West, voor gekozen om te werken met deelbegrotingen.

In de huidige grondexploitaties wordt gerekend met de volgende parameters:

Omschrijving

parameter

Rente

1,78%

Inflatie

3,50%

Opbrengstenstijging

geen

Disconteringsvoet

2,00%

Met deze parameters wordt voldaan aan het voorzichtigheidsbeginsel. Met name de parameter voor toekomstige opbrengstenstijging komt voort uit dit beginsel.

Voor in uitvoering zijnde projecten met een negatief resultaat wordt op basis van BBV regelgeving een voorziening gevormd. De meest recente jaarlijkse rapportage van de actualisatie van de grondexploitaties (prijspeildatum 1 januari 2022) is op 30 juni 2022 vastgesteld (niet openbaar). Op basis hiervan is de verwachting dat alle in uitvoering zijnde gemeentelijke grondexploitaties in 2022 zijn afgerond. In 2022 wordt nog een toevoeging aan de voorziening gedaan ten behoeve van de grondexploitatie Legmeer West, waarna het verlies op de eindwaarde van deze grondexploitatie eind 2022 ten laste wordt gebracht van deze voorziening en het project wordt afgesloten. Het betreft hier de nog 2 resterende actieve deelplannen, Legmeer West 456 en het Leisure terrein. De overige 9 deelplannen zijn eind 2020 al afgesloten. De verwachte stand van de voorziening per 1-1-2023 is daarom begroot op € 0.

Voorts kan op basis van de jaarlijkse rapportage van de actualisatie van de BGE, besluitvorming plaatsvinden over eventuele (tussentijdse) winstnemingen bij in uitvoering zijnde, gemeentelijke grondexploitaties. Omdat de meest recente vastgestelde actualisatie van de grondexploitaties geen in uitvoering zijnde projecten met een positief eindresultaat verwacht na 2022, zijn er geen winstnemingen voorzien in 2023 en verder.

Aangezien de grondexploitaties niet meer automatisch winstgevende of budgettair neutrale resultaten laten zien, is de noodzaak groter om niet alleen bij de jaarlijkse actualisatie maar ook tussentijds vaker de vinger aan de pols te houden. De voortgang van complexe en risicovolle projecten worden daarom regelmatig in het college van burgemeester en wethouders besproken. En indien daar aanleiding voor is, wordt de gemeenteraad onmiddellijk geïnformeerd.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf