Overzicht baten en lasten

Gezond en veilig leven

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

3.346

4.378

4.060

4.458

5.129

4.706

Baten

541

564

538

538

532

528

Saldo baten en lasten

-2.805

-3.813

-3.522

-3.920

-4.597

-4.178

Toevoegingen aan reserves

1.482

1.259

1.259

1.259

1.259

1.259

Onttrekkingen aan reserves

945

1.743

1.593

1.969

2.068

1.566

Saldo reserves

-537

485

335

710

809

308

Saldo

-3.342

-3.329

-3.188

-3.210

-3.788

-3.870

Toelichting

Lasten voordeel € 0,32 miljoen

De lasten zijn in 2023 afgerond € 0,32 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • Lagere lasten omdat in 2022 een budget was opgenomen (€ 0,06 mln.) voor brommers op de weg.

  • Lagere lasten planmatig onderhoud wegen (€ 0,72 mln.) en hogere lasten planmatig onderhoud civiele kunstwerken (€ 0,12 mln.) en openbare verlichting (€ 0,05 mln.) vanwege een actualisatie van het planmatig onderhoud.

  • Hogere lasten (€ 0,32 mln.) doordat de kapitaallasten van een aantal investeringen in lijn met het BBV niet meer ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte worden gebracht maar ten laste van de exploitatie.

  • Hogere lasten vanwege het opstellen van een programma openbare ruimte (€ 0,07 mln.).

  • Lagere lasten vanwege diverse kleine verschillen € 0,1 mln.

Daarnaast is er sprake van een lagere onttrekking (€ 0,13 mln.) aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte vanwege een actualisatie van de budgetten

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf