Rechten

Grafrechten

Grafrechten kunnen worden geheven voor de dienstverlening die de gemeente verricht voor de algemene begraafplaats. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de verordening grafrechten. Zoals vastgelegd in de nota lokale heffingen is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid gehanteerd. De laaste jaren blijkt dat dit kostendekkendheidspercentage op basis van de jaarrekeningen niet wordt behaald.

Dit jaar is door het college het beheerplan begraafplaats 2022 - 2026 vastgesteld. Om de doelstelling van 100% kostendekkendheid te bereiken is een gezonde exploitatie van de begraafplaats nodig. Kostendekkendheid is de mate waarin de baten en lasten voor de gemeente met elkaar overeenkomen. In de huidige situatie is dit niet het geval. Hiervoor moeten bestaande kwaliteiten van de begraafplaats beter worden benut en mogelijkheden worden vergroot. Dit verbetert de aantrekkelijkheid van de begraafplaats, waardoor meer mensen de begraafplaats Uithoorn ontdekken als een mooie begraaflocatie. Het betreft aanpassingen zoals het verbeteren van de dienstverlening, het maken van een nagedachtenisplek, het maken van een natuurlijker inrichting van een deel van de begraafplaats, maar ook het planmatig ruimen van graven op het oude gedeelte waar veel vraag naar grafruimte is. Hiervoor geldt het principe dat de kosten voor de baten uitgaan.

Aan het begin van de beheerperiode van dit beheerplan zijn nog niet alle verbetermaatregelen uitgevoerd. Op basis van het beheerplan wordt de kostendekkendheid over de periode 2022 - 2026 bij aanvang nog ingeschat op gemiddeld 92%. De toename van de inkomsten is een groeimodel naar 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de grafrechten worden voor 2023 geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 5,0%.

Berekening kostendekkendheid grafrechten

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

147

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

-

Netto kosten taakveld

147

Toe te rekenen directe kosten (uren)

114

Overhead

80

BTW

-

Totale kosten

341

Opbrengst heffingen

314

Dekkingspercentage

92%

Algemene rechtenverordening

De aard van de algemene rechten is divers. Bij heffing van de algemene rechten dient sprake te zijn van kosten-verhaal ter zake van een door of vanwege de gemeente verstrekte dienst (veelal administratieve dienstverlening). De belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Er is een toenemende ontwikkeling om gemeentelijke tarieven te maximaliseren of te begrenzen. Bij de algemene rechten zijn de tarieven van de paspoorten en rijbewijzen al begrensd. Een opsomming van de diensten, waarvoor leges verschuldigd zijn, is opgenomen in de tarieventabel die hoort bij de algemene rechten verordening. De tarieventabel is ingedeeld in drie categorieën/titels:

  • Burgerzaken / algemene dienstverlening.

  • Omgevingsvergunning / dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving.

  • Overige rechten/dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de algemene rechtenverordening. De tarieven binnen de algemene rechtenverordening dienen per titel maximaal 100% kostendekkend te zijn, waarbij het mogelijk is om een eventuele onderdekking te verhalen bij andere tarieven binnen dezelfde titel.

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 1

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

217

Toe te rekenen directe kosten (uren)

275

Overhead

193

BTW

15

Totale kosten

700

Opbrengst heffingen

529

Dekkingspercentage

76%

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 2

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

351

Toe te rekenen directe kosten (uren)

349

Overhead

244

BTW

72

Totale kosten

1.016

Opbrengst heffingen

891

Dekkingspercentage

88%

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 3

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

8

Toe te rekenen directe kosten (uren)

135

Overhead

94

BTW

2

Totale kosten

239

Opbrengst heffingen

65

Dekkingspercentage

27%

Berekening kostendekkendheid van de totale legesverordening

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

576

Toe te rekenen directe kosten (uren)

759

Overhead

531

BTW

89

Totale kosten

1.955

Opbrengst heffingen

1.485

Dekkingspercentage

76%

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De uitvoering van de kwijtschelding is gebonden aan de wetgeving van het Rijk. Strenger toepassen van de wetgeving is daarbij toegestaan. Een meer ruimhartige toepassing niet. Het huidige beleid is om de wettelijke kwijtscheldingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Kwijtschelding kan aangevraagd worden door particuliere belastingplichtigen alleen voor de afvalstoffenheffing. Bijstandsgerechtigden hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Deze wordt automatisch toegekend.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf