Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners hebben de zekerheid dat zij in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien

 2. Inwoners zijn financieel zelfredzaam

 3. Inwoners nemen naar vermogen deel aan het arbeidsproces

 4. Inburgeraars zijn geïntegreerd in de Uithoornse samenleving

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

 • Voorkomen waar mogelijk door inzet op vroegsignalering en preventie.

 • Vanuit bestaanszekerheid de verbinding leggen naar woonvraagstukken en duurzaamheid (zoals energiearmoede).

 • Versterk de mensgerichte en integrale benadering, waarbij er samen met de inwoner wordt gekeken naar mogelijkheden.

 • Aanbieden van een (financieel) vangnet voor inwoners die onvoldoende in eigen inkomen kunnen voorzien.

 • Stimuleren en begeleiden naar werk of andere passende dag invulling.

 • Begeleiden van inburgeraars en zorgen voor ondersteunende voorzieningen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Versterken en verbreden aanpak vroegsignalering schulden

In 2023 zullen we de uitvoering van de pilot vroegsignalering, waarin huisbezoeken worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente en Uithoorn voor Elkaar, een vaste plek geven in de dienstverlening bij Duo+. Daarnaast gaan we kijken naar de mogelijkheden om de aanpak op onderdelen uit te breiden en versterken.

Borgen pilot kinderarmoede

De aanpak kinderarmoede, waarbij de gemeente samenwerkt met diverse maatschappelijke partners op het signaleren van kinderarmoede en doorverwijzen wordt geborgd. Een van de acties is het gezamenlijk samenstellen van een sociale kaart.

Invoeren taalmeter als onderdeel Taalakkoord

Het Taalakkoord is ondertekend door diverse organisaties in de gemeente Uithoorn en vloeit voort uit de Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020 – 2024. Met deze ondertekening gaan organisaties aan de slag met taalachterstanden van doelgroepen van hun eigen organisatie. De taalmeter is een instrument om te zien hoe hoog het taalniveau is van iemand en of dat verbetering behoeft. De klantmanagers van DUO gaan de taalmeter gebruiken in het contact met de inwoners. .

Verder ontwikkelen brede uitvraag in toegang sociaal domein

Bij nieuwe aanvragen van inwoners wordt verder gewerkt aan de invoering van een brede uitvraag, die erop gericht is om de hulp/ondersteuningsvraag van de inwoner te achterhalen om op die manier tijdige, samenhangende, passende en mensgerichte dienstverlening te bieden. Als uit de brede uitvraag komt dat sprake is van vraagstukken op meerdere leefgebieden, dan vindt via een breed casuïstiek overleg vervolgens afstemming plaats inzake individuele casussen waarbij indien nodig ook het sociaal team en andere interne- en externe partners worden betrokken. Streven is om zo ook het aantal contactpersonen en overdrachtsmomenten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Actieonderzoek Movisie en Reindert naar versterken ketensamenwerking

Stichting Reindert en Movisie brengen door middel van een veldonderzoek in beeld hoe de ketensamenwerking in het sociaal domein in Uithoorn eruitziet en waar mogelijke hiaten aanwezig zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. De interventiespecialisten van stichting Reindert gaan aan de slag met casuistiek in Uithoorn en Movisie onderbouwt vanuit wetenschappelijk oogpunt de acties die ondernomen worden en de meerwaarde hiervan. In 2023 wordt het onderzoek naar het versterken van samenwerking in de keten van het sociaal domein afgerond

Evalueren, herzien en opstellen verordeningen, beleidsregels en beschikkingen inwoners zoveel mogelijk in lijn met werkwijze omgekeerde toets

Aanpassen verordeningen en beleidsregels in lijn met denkwijze omgekeerde toets. Het betreft de beleidsregels bijzondere bijstand, beleidsregels schuldhulpverlening, beleidsregels re-integratie, re-integratieverordening en de afstemmingsverordening. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers deze methodiek makkelijker kunnen toepassen doordat genoemde documenten volledig aansluiten bij deze methodiek.

Opstellen nieuwe nota bestaanszekerheid

Eind 2022 wordt het huidige lokale armoedebeleid ‘De touwtjes aan elkaar knopen’ geëvalueerd. Op basis van relevante data en cijfers, het bijbehorende verhaal en lokale ambities van zal er eerste helft 2023 een nieuw beleidsstuk aan de raad worden voorgelegd. Bestaanszekerheid is het startpunt waarbij er met diverse thema’s verbinding zal worden gezocht, zoals bijvoorbeeld met duurzaamheid voor de aanpak energiearmoede. Dit sluit goed aan bij de landelijke ambities van de brede meerjarige aanpak Geldzorgen, armoede en schulden.

Lokaal vertalen van landelijke aanpassingen 'Participatiewet in balans'

De minister heeft in 2022 een eerste pakket aan wijzigingen aangekondigd. In 2023 worden nieuwe ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden om hier snel op te acteren.

Uitvoeren pilot jongeren (gericht op voorkomen doorstromen naar bijstand)

Uitvoeren integrale pilot jongeren. Waarbij Jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar worden ondersteunt naar opleiding en/of werk en bij geldzorgen zodat ze (duurzaam) mee kunnen doen in de samenleving. De pilot heeft 3 pijlers:

 1. Jongeren-vangnet waarin we de lijnen tussen de diverse afdelingen/hulpverlening willen verbinden en de jongeren begeleiden naar zelfredzaamheid

 2. Onderzoek doen naar de (specifieke) behoefte van deze doelgroep, hoe bereiken we hen, waar liggen de kansen en van welke voorzieningen kunnen we meer/beter gebruik maken.

 3. Vast aanspreekpunt voor jongeren bij de gemeente

De pilot is in 2022 gestart en wordt geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie volgt een vervolg op de pilot.

Opstellen pilot doelgroep 45+

Er wordt een pilot opgezet met betrekking tot 45-55 jarigen. Dit is onderdeel van de reintegratienota 'Iedereen telt mee!'

Versterken van taal-, digitaal- en financiele vaardigheden ism taalhuis en maatschappelijke partners

Eind 2022 start Uithoorn voor Elkaar met de pilot versterken zelfredzaamheid statushouders, die er op gericht is om de taalvaardigheden, digitale vaardigheden en financiële vaardigheden van statushouders te vergroten om zo de zelfredzaamheid te versterken. De pilot loopt door tot het vierde kwartaal van 2023.

Inrichten en uitvoeren (structureel) cliëntervaringsonderzoek nieuwe aanpak inburgering en participatie

Inrichten (structureel) cliënt ervaringsonderzoek naar hoe statushouders de nieuwe aanpak op het gebied van inburgering en participatie ervaren. Het cliënt ervaringsonderzoek volgt uit de inburgeringsnota ‘Investeren in inburgeren, integreren en participeren’. Nu de eerste inburgeraars onder de nieuwe Wet inburgering zijn gestart, gaan we de invulling van het cliënt ervaringsonderzoek verkennen en vormgeven.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf