Gemeenschappelijke regeling Duo+

Vestigingsplaats

Ouderkerk aan de Amstel

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking en dienstverlening

Mate van sturing

De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.)

Relatie met programma

Alle programma's

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.

Ontwikkelingen

Duo+ is breed bezig om organisatorisch efficiënter te werken. Er is veel aandacht voor de interne organisatie en samenwerking in DUO-verband. Dit blijven ook voor 2023 de speerpunten. In het onderstaande wordt kort ingezoomd op de belangrijkste ontwikkelingen per onderdeel.

Stafbureau: focus op de aanpak van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten t.a.v. de aansturing en doorontwikkeling van de organisatie. Concern control zal in 2023 de laatste processen voor wat betreft de interne controle in de lijn beleggen. Ook wordt nadrukkelijker ingezet op het overgaan van de gegevensgerichte controles naar proces en systeemcontroles. De inkoopfunctie wordt verder uitgerold. Informatieveiligheid heeft hoge prioriteit en het beleid zal in 2023 verder worden beschreven met strategische keuzes.

Bedrijfsvoering: focus op optimalisering, digitalisering en verder harmoniseren van processen en administraties. Er zal een uitrol plaatsvinden van het informatiebeleidsplan, zaakgericht werken wordt verder geborgd en het ingevoerde transitieproces p & o komt verder tot wasdom. Inclusief werkgeverschap en integrale dienstverlening zijn of worden verder uitgewerkt.

Burger: focus op digitalisering producten en diensten burgerzaken, verbetering van de kwaliteit van BRP, verkiezingen 2023 en doorontwikkeling van KCC. Ten aanzien van sociaal domein is de focus veelal gericht op kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor gemeenteoverstijgend werken, een goedlopende brede centrale toegang sociaal domein, maatwerk en menselijke maat. Daarnaast wordt ook stevig ingezet op datagedreven werken.

Buurt: focus op met name op kwaliteit maar ook kwetsbaarheid en kosten, waaronder efficiëntere en effectievere en robuustere uitvoering VTH en doorontwikkeling inrichting dagelijks beheer en onderhoud.

Ook is er een notitie governance opgesteld om tot een verscherping op de sturing vanuit het bestuurlijk perspectief te komen. Afgesproken is de governance doorontwikkeling in gezamenlijkheid met de vier organisaties op te pakken en dit wordt in 2023 ook verder uitgerold. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het verschil van karakter in de afdelingen Buurt en Burger en de afdeling Bedrijfsvoering.

Risico's

Indien de GR niet functioneert, dan heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners van Uithoorn en De Kwakel op uiteenlopende terreinen, van sociaal domein tot beheer openbare ruimte.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

16.333

1.029

2022

Begroting 2022

15.621

1.607

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf