Risico’s

Belangrijkste risico’s

Op basis van kansberekening is het gewicht van de diverse risico’s weergegeven in onderstaande tabel.

Risico

Ratio

Gewicht

Green Park Aalsmeer (GPA)

2

47%

Bouwgrondexploitaties (BGE)

1

5%

Sociaal domein

2

12%

Overige risico’s

1

36%

Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste risico’s van de gemeente.

Green Park Aalsmeer (GPA)

Een belangrijk risico van de gemeente Uithoorn is een toename van het tekort op de exploitatie van GPA. Gemeente Uithoorn en gemeente Aalsmeer participeren beiden voor 50% in GPA. Beide gemeenten staan voor 50% garant voor een bedrag van maximaal € 100 miljoen voor GPA. GPA is in 2004 opgericht om een bedrijventerrein te realiseren aan de omgelegde N201. Ook was het de bedoeling om de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van de N201 te betalen met het financiële resultaat van de grondexploitatie. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt de gemeente uit hoofde van de garantstelling aangesproken voor dit verlies. De afloop van het project laat zich lastig voorspellen. Er is een kans dat de grondexploitatie van GPA met een tekort eindigt, maar ook een winst is nog steeds mogelijk. Gezien de doorlooptijd en de omvang van het project is het risicoprofiel in deze begroting niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2021.

Sociaal domein

Bij het sociaal domein zijn in de afgelopen jaren ingezet op verbeteringen die de grip versterken. Met name de kosten voor jeugdzorg blijken moeilijk voorspelbaar. Er blijven grote onzekerheden over de omvang uitgaven en de inkomsten. Op de lange termijn kan de vergrijzing effect hebben op de Wmo-voorzieningen.

Overige risico’s

De overige risico’s bestaan uit ongeveer 80 onderwerpen. De belangrijkste hiervan zijn het gemeentefonds en het risico dat gemeentelijke applicaties worden gehackt. Ook wordt nog rekening gehouden met corona. Verder komt onder andere aan de orde nieuwe wetgeving (onder andere de Omgevingswet), risico’s binnen verbonden partijen (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD), schadeclaims, ICT/digitalisering en personeel (wachtgelden, arbo, arbeidsmarkt). Op een aantal van deze risico’s heeft de gemeente geen invloed. Maar voor het merendeel van de risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf