Overzicht baten en lasten

Toekomst bestendig wonen en verplaatsen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

2.438

2.944

2.831

2.848

2.839

2.637

Baten

1

7

7

7

7

7

Saldo baten en lasten

-2.437

-2.938

-2.825

-2.841

-2.833

-2.631

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-2.437

-2.938

-2.825

-2.841

-2.833

-2.631

Toelichting

Lasten voordeel € 0,07 miljoen

De lasten zijn in 2023 € 0,07 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • Hogere lasten omdat er in 2023 € 0,2 miljoen is opgenomen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

  • Lagere lasten (€ 0,2 mln.) vanwege budgetten die in 2022 zijn opgenomen voor het opstellen van de mobiliteitsvisie, pilot afsluiten Wilhelminakade, opstellen woonbeleid, parkeeronderzoek Dorpscentrum en opstellen parkeerbeleid.

  • Lagere lasten vanwege diverse kleine verschillen € 0,07 mln.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf