Overzicht baten en lasten

Dienstverlening

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.553

1.727

1.721

1.748

1.747

1.709

Baten

745

502

428

702

702

702

Saldo baten en lasten

-808

-1.224

-1.293

-1.046

-1.045

-1.007

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-808

-1.224

-1.293

-1.046

-1.045

-1.007

Toelichting

Het verschil aan lasten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Het nadeel op de baten van € 0,07 miljoen wordt veroorzaakt door lagere inkomsten van de leges. Met name de reisdocumenten laten een terugval van de inkomsten zien van € 0,1 miljoen. De Leges van rijbewijzen zijn daarentegen toegenomen met 0,04 miljoen. Het overige saldo van een nadeel van 0,02 miljoen betreft de leges van nationaliteitszaken en de burgerlijke stand.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf