Effecten, opgaven en acties

Acties - Welke acties gaan we uitvoeren om de opgaven onder Bestuur & Overhead op te lossen?

Monitoren College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Het college van B&W heeft voor het zomerreces het CUP vastgesteld. Daarin worden de opgaven beschreven die moeten bijdragen aan het bereiken van de eveneens beschreven maatschappelijke effecten. Dit CUP is het richtsnoer voor handelen door het college voor de komende vier jaar. Middels monitoring van de bijbehorende acties zal actief worden gestuurd op het realiseren van de opgaven en daarmee ook de bijdrage aan de maatschappelijke effecten.

Actualiseren nota verbonden partijen

De nota verbonden partijen stamt uit 2017. Alhoewel nog relevant en bruikbaar, zal de nota worden geactualiseerd met het oog op nieuwe wettelijke ontwikkelingen.

Implementeren uitkomsten bestuurskrachtonderzoek

In 2022 is het bestuurskrachtonderzoek afgerond. De verdere doorontwikkeling van de Uithoornse Werkwijze was hierbij een van de belangrijkste uitkomsten en de adviezen vanuit het bestuurskrachtonderzoek in dit kader zullen, in samenhang met de andere belangrijke kaderstellende documenten zoals de dienstverleningsvisie, worden geimplementeerd zodat dit een permanente plek en continue aandacht krijgt.

Aansturing Duo+

In 2023 is de gemeente Uithoorn net als in 2022 voorzitter van het bestuur Duo+. Onder dit voorzitterschap is in 2022 een traject gestart rondom governance om onderlinge samenwerking te versterken en goed zich te behouden op ieders taak en verantwoordelijkheid. Hiermee wordt beoogd grip te houden op de aansturing van Duo+. Dit proces zal in 2023 en verder worden voortgezet.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf