Overzicht baten en lasten

Bestuur

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.676

2.200

2.217

2.240

2.264

2.122

Baten

378

18

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-1.298

-2.182

-2.217

-2.240

-2.264

-2.122

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-1.298

-2.182

-2.217

-2.240

-2.264

-2.122

Toelichting

Voordeel op de lasten € 0,02 miljoen t.o.v. 2022

In 2022 is de herinrichting van de raadszaal afgerond. De kapitaallasten van deze investering starten vanaf 2023 en veroorzaken een nadeel van € 0,08 mln. ten opzichte van 2022.

De vorige herinrichting van de raadszaal was nog niet geheel afgeschreven in 2022. Deze had nog een boekwaarde van € 0,16 mln. Deze restant boekwaarde is conform BBV regelgeving afgeboekt in 2022. Dit geeft een voordeel van € 0,16 mln. ten opzichte van 2022.

De kosten van een projectleider om de Ontwikkelagenda Participatie te implementeren zijn in 2023 € 0,05 mln. hoger begroot dan in 2022 (nadeel).

De overige € 0,05 mln. nadeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere voor- en nadelen.

Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf