Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met een 8.

  2. Initiatieven en plannen komen tot stand met inwoners, organisaties en ondernemers, waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid vooraf duidelijk is.

  3. Inwoners, ondernemers en organisaties begrijpen gemeentelijke keuzes.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Versterk de gemeentelijke organisatie zodat deze adequaat communiceert en participeert.

  • Stel de inwoner centraal bij de gemeentelijke dienstverlening en betrek de input van de inwoner, ondernemer en organisaties hierbij.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitvoeren programmaplan Dienstverlening

In 2023 wordt het programma Dienstverlening, dat in 2022 is gestart, onverminderd voortgezet. Hierbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan het verwezenlijken van de communicatievisie en de Ontwikkelagenda Participatie. De Uithoornse werkwijze staat centraal in het programma. Per jaar wordt bekeken waar de accenten worden gelegd in het optimaliseren van de dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Uithoorn.

Implementeren communicatievisie

De communicatievisie wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan communicatie. De komende jaren wordt aan dit plan uitvoering gegeven om de ambities uit de communicatievisie te verwezenlijken.

Implementeren ontwikkelagenda Participatie

Eind 2022/begin 2023 wordt een plan van aanpak vastgesteld om de ontwikkelagenda participatie (verder) te implementeren. Hierbij wordt onder andere een handreiking participatie ontwikkeld. Ook wordt een nieuwe verordening vastgesteld die de bestaande Inspraakverordening vervangt als uitwerking van de Wet versterking participatie op decentraal niveau.

Verkiezingen provinciale staten en waterschap

Op 15 maart 2023 vinden weer verkiezingen plaats. De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste (gecombineerde) verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen werden op 20 maart 2019 gehouden.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf