Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

11.898

14.276

12.995

12.973

13.011

12.995

Baten

970

1.942

373

373

468

468

Saldo baten en lasten

-10.928

-12.335

-12.622

-12.600

-12.544

-12.528

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

-

48

-

-

-

-

Saldo reserves

-

48

-

-

-

-

Saldo

-10.928

-12.287

-12.622

-12.600

-12.544

-12.528

Toelichting

Voordeel op de lasten € 1,28 miljoen t.o.v. 2022

Het voordeel van € 1,28 mln. bestaat uit diverse mutaties binnen het deelprogramma, zowel voor- als nadelig en worden hieronder verder toegelicht:

Indexeringen WMO maatwerkvoorziengen, subsidieplafonds en de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en DUO+: Nadeel € 0,42 mln.

De budgetten voor Maatschappelijke ondersteuning, Sport en Cultuur zijn geindexeerd. Deze indexeringen hebben betrekking op de kosten voor de WMO maatwerkvoorziengen (€ 0,26 mln.), de verhoging van de subsidieplafonds (€ 0,10 mln.), de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (€ 0,03 mln.) en de bijdrage DUO+ (€ 0,03 mln.).

Specifieke uitkering en overheveling Preventie- en Sportakkoord: Voordeel € 0,08

Gemeenten hebben in 2022 een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor het uitvoeren van het Sport- en preventieakkoord. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hoe de kracht van sport in Nederland nóg beter benut kan worden en afspraken over gezonder leven, zoals rookvrije generatie, minder overgewicht en alcoholgebruik.

Hogere rente en afschrijvingen als gevolg van het Meerjaren investerinsplan Sport en bijdrage inrichting Bibliotheek: Nadeel € 0,06 mln.

In 2023 zijn er structureel hogere rente en afschrijvingslasten door investeringen binnen de Sportvoorzieningen conform het meerjareninvesteringsplan en een eenmalige bijdrage aan de inrichting van de nieuwe bibliotheek.

Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en gezonde leefstijl: Voordeel € 0,11 mln.

De coronacrisis heeft het welzijn en de leefstijl van iedereen geraakt, jong en oud, die langere tijd in een isolement heeft geleeft. In 2021 hebben gemeenten daarom eenmalig middelen ontvangen ter ondersteuning van het sociaal en mentaal welzijn van volwassenen en ouderen. Een deel van de activiteiten en uitgaven lopen door in 2022. In 2023 staan hiervoor geen extra middelen opgenomen.

Eenmalige subsidie Cultuurorgnaisaties, Buurt- en dorpshuizen, Jeugdorganisaties en Kringloop: Voordeel € 0,10 mln.

Ten tijde van Corona zijn er in 2021 door het Rijk eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor de instandhouding van Buurt- en dorpshuizen, Cultuur- en Jeugdorganisaties en Kringloop. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2021 overgeheveld naar 2022. In 2023 staan hiervoor geen extra middelen opgenomen.

Eenmalige middelen Mantelzorg 2022: Voordeel € 0,05 mln.

Vanuit het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan betere zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Mantelzorgers spelen daar een cruciale rol bij. Voor deze uitgaven zijn in 2022 door het Rijk eenmalige middelen beschikbaar gesteld. In 2023 staan hiervoor geen extra middelen opgenomen.

Kosten (nood)opvang vluchtelingen Oekraine: Voordeel € 1,50 mln.

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden in 2022 door de gemeente Uithoorn extra kosten gemaakt voor de realisatie van opvanglocaties en het in gebruik hebben van opvanglocaties. De extra uitgaven worden gecompenseerd door het Rijk door extra inkomsten. In 2023 staan hiervoor, zowel aan de lasten als batenkant, geen extra middelen opgenomen.

Hogere aantallen verbruik WMO (voorspelmodel) en extra bijdrage contract ziektekosten als gevolg van vervallen Rijks collectiviteitskorting: Nadeel € 0,16 mln.

Naast de indexering zien we ook een verdere stijging in de aantallen van WMO voorzieningen. Deze trend doet zich al enige jaren voor en is ook landelijk zichtbaar. Om deze reden is er door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een landelijk voorspelmodel gemaakt. Deze tool is, samen met de analyse van de aantallen 2022, gebruikt voor het bepalen van het WMO budget 2023. Dit leidt tot een toename van € 0,1 mln. In 2023 wordt een meer verfijnde analyse gemaakt, specifiek gericht op de samenstelling van de Uithoornse bevolkingsopbouw.

In 2023 verloopt het contract met Zorg & Zekerheid, de enige aanbieder in deze regio op dit moment. In de huidige contractperiode (4 jaar) zijn de kosten voor zorg jaarlijks toegenomen. De gemeentelijke bijdrage is niet mee gegroeid, en de Rijks collectiviteitskorting stopt per 1 januari 2023. De gemeentepolis is hierdoor voor inwoners steeds duurder geworden. Zonder een extra bijdrage van de gemeente is het niet mogelijk om het contract met Zorg & Zekerheid voort te zetten. Er zijn in 2022 729 (33% van de totale doelgroep) inwoners die een collectieve zorgpolis hebben. Voor de komende twee jaar zal in het contract de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden. Dit kost structureel € 0,06 mln. extra.

Overheveling basis op orde en uitvoeringskosten Toeslagenaffaire: Voordeel € 0,06 mln.

Voor de trasformatieopdracht DUO+, in het kader van de Basis op orde, zijn in de begroting middelen opgenomen. Deze middelen worden besteed aan het realiseren van een integralere toegang en meer klant-, resultaatgericht- en slimmer werken. Die uitgangspunten zijn ook in lijn met het Koersplan Sociaal Domein. In 2022 zijn er eenmalig, vanuit een overheveling 2021, bovenop het reguliere budget extra middelen beschikbaar gesteld. In 2023 is het reguliere budget hiervoor beschikbaar.

Daarnaast was er in 2022 een maatwerkopdracht voor de uitvoeringskosten voor de Toeslagenaffaire aan DUO+. In 2023 staan hiervoor geen extra middelen opgenomen.

Overige diverse kleine verschillen < € 0,1 mln: Voordeel € 0,02 mln.

Zoals toegelicht bij de visie van het programma Samenleving zijn, naast bovenstaande verschillen, incidentelen middelen 2022 voor het programma Datagedreven sturen met ingang van 2023 structureel in deze begroting verwerkt. Dit betreft een bedrag van € 0,18 mln. in 2023 en € 0,12 mln voor 2024 en verder.

Toelichting op de baten € 1,57 miljoen t.o.v. 2022

Compensatie (nood)opvang vluchtelingen Oekraine: Nadeel € 1,5 mln.

Zie de toelichting hierboven over de (nood)opvang vluchtelingen bij de lastenkant

Overige diverse kleine verschillen < € 0,1 mln: Nadeel € 0,07 mln.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf