Overzicht baten en lasten

Sociaal en cultureel verbinden

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

4.860

5.493

5.247

5.516

5.004

5.407

Baten

1.590

1.552

1.449

1.449

1.435

1.402

Saldo baten en lasten

-3.270

-3.941

-3.798

-4.068

-3.569

-4.005

Toevoegingen aan reserves

95

-

101

-

135

146

Onttrekkingen aan reserves

335

144

39

364

24

177

Saldo reserves

240

144

-62

364

-111

31

Saldo

-3.031

-3.797

-3.861

-3.703

-3.680

-3.973

Toelichting

Voordeel op de lasten € 0,25 miljoen t.o.v. 2022

Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen ten opzichte van 2022:

 • Hogere lasten van € 0,21 mln. i.v.m. het afboeken van de restant boekwaarde van te vervangen installaties in de Brede school, als gevolg van het aanpassen van het klimaatsysteem (nadeel);

 • Lagere uitgaven planmatig onderhoud van € 0,28 mln. (voordeel);

 • Lagere uitgaven i.v.m. herstelkosten van schade aan het Buurtnest in 2022 € 0,14 mln. (voordeel);

 • Hogere kapitaallasten door de oplevering van MFA Zijdelwaard in 2022 € 0,34 mln. (nadeel);

 • Lagere lasten van € 0,20 mln. i.v.m. de verwachte verkoop van de tijdelijke luchthal in 2022 (voordeel);

 • Lagere uitgaven i.v.m. geen kosten meer voor tijdelijke huisvesting voor MFA Zijdelwaard € 0,22 (voordeel);

 • Hogere lasten voor vastgoedwerkzaamheden door Duo+ € 0,08 mln. (nadeel);

 • De overige € 0,04 mln. voordeel bestaat uit diverse kleinere voor- en nadelen.

Nadeel op de baten van € 0,1 miljoen t.o.v. 2022

Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen ten opzichte van 2022:

 • Hogere huren door indexering van de huurprijzen van € 0,07 mln. (voordeel);

 • Lagere subsidie-inkomsten i.v.m. een in 2022 ontvangen subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol van € 0,05 mln. (nadeel);

 • Lagere baten i.v.m. een in 2022 te verwachten verzekeringsuitkering voor het herstel van de brandschade aan het Buurtnest;

 • Het overige voordeel van € 0,02 mln. op de baten bestaat uit diverse kleinere voor- en nadelen.

Mutaties reserves

Bij de toevoegingen aan reserves is een nadeel te zien van € 0,1 mln. ten opzichte van 2022, doordat er in 2023 een storting wordt gedaan in de reserve onderhoud MFA De Legmeer. In 2022 is geen storting in deze reserve gedaan.

Bij de onttrekkingen aan de reserves is een voordeel te zien van € 0,1 mln. ten opzichte van 2022. Dit komt door de lagere onttrekking aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen van afgerond € 0,1 mln.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf