Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De omgeving is schoon met een passende uitstraling en is fysiek en sociaal veilig.

  2. Inwoners bewegen, verblijven en ontmoeten elkaar in de leefomgeving.

  3. Overlast en hinder en daaruit voorkomende gezondheidsschade zijn zoveel mogelijk beperkt.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Zorg voor een schone en veilige leefomgevingen betrek hierbij inwoners.

  • Wees als gemeente zichtbaar en communiceer over de (onderhouds)werkzaamheden.

  • Verbeter mogelijkheden om prettig te verblijven, te recreëren en te ontmoeten in deleefomgeving.

  • Neem de effecten op gezondheid mee bij het inrichten van de leefomgeving.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Opstellen programma openbare ruimte

Voor uitwerking van het Integraal beleid openbare ruimte (IBOR) is er behoefte aan het opstellen van een programma openbare ruimte. Dit programma zal overzicht bieden wat de maatschappelijke voorwaarden zijn bij de fysieke opgaven van de openbare ruimte. Doordat ook monitoring een onderdeel van het programma is, zal per gebied zowel de technische staat als de maatschappelijk behoefte in beeld worden gebracht. Het programma aan de integrale en gebiedsgerichte programmering van inspanningen in de openbare ruimte.

Opstellen uitvoeringsprogramma en realiseren maatregelen Thamerdal

Het planmatig onderhoud en herinrichting uitvoeren in Thamerdal vanuit de eisen uit de OntwikkelstrategieThamerdal.

Actualiseren algemene verordening ondergrondse infrastructuren

In het kader van wensen en eisen vanuit energietransitie en vernieuwing middenspanningsnet door de netbeheerder wordt de verordening geactualiseerd.

Versterken van de communicatie over werkzaamheden: gemeente wil zichtbaarder en transparanter zijn over maatregelen in de openbare ruimte. Hiervoor wordt een intern proces opgesteld en worden communicatiemaatregelen ontwikkeld en uitgevoerd.

Opstellen speelbeleidsplan

De uitgangspunten van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en de Sportnota worden opgenomen in de actualisatie van het speelbeleidsplan. Volgens deze richtlijnen wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Realiseren Legmeerbos

In Legmeer West wordt een parkachtig groen gebied uitgewerkt, te weten het Legmeerbos. Hierdoor vindt een versterking van de leefomgeving van direct omwonenden plaats. Dit gebied vormt een schakel in de Groene en Recreatieve zone Uithoorn en biedt de direct omwonenden een plek om te recreëren. De realisatie vindt plaats mede met subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol en de Uitvoeringsregeling Westeinderscheg.

Continueren strategische inzet op beperken overlast Schiphol

De aanwezigheid van Schiphol heeft grote invloed op de leefkwaliteit in Uithoorn en De Kwakel. De gemeente zet zich actief in om dit te verbeteren en de overlast (geluid en emissies) te laten beperken, door middel van lobbyen, advisering en positionering. De gemeente werkt hiervoor samen met andere gemeenten en overheden zoals in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en het Rijk en met een lokale bewonersorganisatie. We willen het belang van de gezonde leefkwaliteit in Uithoorn en De Kwakel onder de aandacht blijven brengen, mede door een actieve lobby richting het ministerie en de Tweede Kamer.

Uitwerken handelingsperspectief gezondheid voor ontwikkelingen

Gezondheid is een breed begrip. Hieronder kunnen vallen de omgevingswaarden van bijvoorbeeld bedrijven (geluid, hinder, trilling) en een bewegvriendlijke omgeving. Ook aspecten van eenzaamheid en inclusiviteit vallen hieronder. Als eerste speerpunt gaan we beleid ontwikkelen om een beweegvriendelijke omgeving als uitgangspunt te gaan nemen voor onze eigen initiatieven in bijvoorbeeld de openbare ruimte (in IBOR/LIOR). Deze uitgangspunten kunnen ook betrokken worden bij initiatieven van derden om op deze manier, waar mogelijk, bij alle initiatieven bij te dragen aan een beweegvriendelijke omgeving. De andere elementen zullen op een later moment, bijvoorbeeld bij het Omgevingsplan (omgevingswaaren), betrokken worden.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf