Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De gemeentelijke organisatie en haar inwoners en ondernemers zijn energieneutraal en fossiel onafhankelijk

  2. De fysieke leefomgeving is bestand tegen extreme weersinvloeden

  3. De omgeving is biodivers en en het groen heeft een hoge natuurwaarde

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Verminder het gebruik van grondstoffen en stimuleer het hergebruik van materialen

  • Verminder het energieverbruik en schakel over op duurzame bronnen voor energie en warmte

  • Verminder de effecten als gevolg van klimaatverandering (droogtestress, hittestress, wateroverlast, afname biodiversiteit)

  • Verbind groene en recreatieve gebieden met elkaar

  • Verduurzaam de gemeentelijke organisatie

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Opstellen uitvoeringsprogramma circulaire economie

De ambitie van de gemeente Uithoorn voor circulaire economie is (bron: Duurzaamheidsagenda) volledig circulair in 2050 - in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar (in 2025 maximaal 30 kg/inwoner/jaar, in 2050 afvalvrij) - in 2030 50% en in 2050 volledig circulair inkopen - in 2050 volledig circulair bouwen.

Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma Energietransitie

De ambitie van Uithoorn voor de energietransitie is (bron: duurzaamheidsagenda): Fossielonafhankelijk in 2040 & Aardgasvrij in 2050 - reductie energiegebruik binnen de gemeentegrenzen met minimaal 1,5% per jaar - in 2040 wordt de volledige gemeentelijke energievraag duurzaam opgewekt - in 2050 aardgasvrij en voor iedereen een duurzaam, betaalbaar alternatief. In 2022-23 wordt gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma, wat de leidraad is voor inspanningen in de komende jaren.

Uitvoeren van continue campagne op het gebied van energiebesparing en duurzame energie

Onderdelen van deze continue campagne zijn onder meer: de maandelijkse duurzaamheidspagina, het bestrijden van energiearmoede, opleiding en inzet van duurzaamheidscoaches, de inzet van het regionale energieloket, de duurzaamheidslening en uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma.

Actualiseren Regionale Energiestrategie - RES2.0 (i.s.m. regio)

In de RES 1.0 zijn de zoekgebieden voor de opwek van elektriciteit door zon en wind vastgesteld. Het doel van RES 2.0 is het realiseren en monitoren van initiatieven binnen deze zoekgebieden.

Uitvoeren wijkaanpak warmtetransitie (streven per jaar 1 wijk)

Op basis van de uitkomst van het programma energietransitie (zie boven) en de opgestelde Transitievisie Warmte (2021) zal in overleg met de stakeholders een wijkuitvoeringsplan worden opgesteld en zal een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan.

Opstellen beleid laadinfrastructuur en plaatsingsplan

De energietransitie vraagt om meer elektrisch vervoer. Om te voorzien in de vraag naar oplaadvoorzieningen is adequaat beleid nodig. Het beleid maakt het plaatsen van (extra) e-laadpalen mogelijk en een plaatsingsplan vergemakkelijkt het aanvraag-/beoordelingsproces.

Actualiseren gemeentelijk rioleringsplan (GRP) in combinatie met waterplan

Het huidige GRP loopt in 2022 af en wordt geëvalueerd en getoetst aan nieuwe beleidsontwikkelingen. Een geactualiseerd GRP wordt gecombineerd met een waterplan. In het waterplan worden klimaatadaptatieve maatregelen beschreven.

Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

In het programma leggen we een ambitiniveau voor de klimaatadaptatie vast. Het programma voor de leidraad voor de inspanningen in de komende jaren.

Klimaatadaptatie als doel bij groot onderhoud en nieuwe inrichting

Na het vaststellen van programma klimaatadaptatie wordt het maatregelpakket voor de openbare ruimte verder uitgewerkt en opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Hieruit volgt ook een uitvoeringsprogramma.

Opstellen leidraad natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen maakt onderdeel uit van de ambitie in de gemeentelijke omgevingsvisie op het gebeid van klimaatadaptatie. Nader uitgewerkt gaat worden wat hieronder verstaan wordt en welke uitgangspunten opgesteld kunnen worden om de ambitie vorm te geven.

Realiseren Vliegwielprojecten Groene en Recreatieve Zone

Om de uitwerking van de gebiedsvisie voor een Groene en recreatieve zone te stimuleren wordt een aantal vliegwielprojecten opgestart. Dit zijn projecten die waar mogelijk met inzet van subsidiegelden en waar mogelijk gekoppeld aan geplande beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Deelnemen aan gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg.

Vanuit de provincie Noord-Holland wordt samen met het Hoogheemraadschap Rijland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn gewerkt aan het versterken van het landschap, natuur in en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg. Hiertoe wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd.

Evalueren Duurzaamheidsagenda 2019-2022 en vormgeven aan een vervolg

In het najaar van 2022 wordt de duurzaamheidsagenda geëvalueerd. Voor het vervolg op de duurzaamheidsagenda is gekozen voor een programmatische aanpak langs drie sporen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Inzetten op energiebesparing bij bedrijven

We sluiten aan bij het regionaal energieloket bedrijven. Hiermee worden bedrijven ondersteund bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen en wordt er gehandhaafd op energiebesparing bij de bedrijven. Dit gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK).

Inzetten op integraal werken

Voortdurende altertheid bij beleidsvorming en uitvoering om verschillende maatschappelijke doelen te combineren, zoals bij de bestrijding van energiearmoede.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf