Gemeenschappelijke regeling AM Match

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder sociaal domein

Relatie met programma

Samenleving, Werk en inkomen

Mate van sturing

-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) voor de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.inkomen

Ontwikkelingen

De uitvoeringsorganisatie AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML. Het aantal aanmeldingen voor de groepstraining blijft bij alle gemeenten achter. Dit geldt ook voor Uithoorn. Oorzaak hiervan is dat het lastig is gebleken om kandidaten te vinden die binnen de training passen, mede als gevolg van diverse sociale, psychische en/of lichamelijke problemen.

Doelgroep 70% verdiencapaciteit

In 2023 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding t.b.v. deze doelgroep € 2.798.000,-. Hiervoor gaat AM match 127 kandidaten uit deze doelgroep trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 83 nieuw beschut werk plekken gerealiseerd en worden 240 personen met een participatiewet-uitkering met loonwaarde onder 70% Wml begeleid middels jobcoaching.

Van het hierboven genoemde bedrag wordt € 309.000 betaald door de gemeente Uithoorn. In de begroting 2023 zijn voor Uithoorn de volgende aantallen verwerkt: 

  1. 15 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramman Match je perspectief (MJP)

  2. 1 gedetacheerde wordt door AM match begeleid.

  3. 22 P-wet kandidaten die in dienst komen bij werkgevers worden door AM match begeleid.

  4. 12 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving.

Wet sociale werkvoorziening

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 292 fte eind 2021 naar 213 fte in 2027. Hierdoor daalt ook de rijksbijdrage. Deze afname wordt veroorzaakt door natuurlijk verloop. Voor Uithoorn gaat het om 41 mensen. De financiële bijdrage van Uithoorn bedraagt € 1.042.000.

Risico's:

Op voorhand is het onzeker of er in de toekomst voldoende geschikte kandidaten uit de doelgroep tot 70% loonwaarde gevonden kunnen worden. Indien de aantallen kandidaten achterblijven, kan dit tot gevolg hebben dat de jaarlijkse bijdrage aan AM match voor de uitvoering van de Participatiewet ook stijgt.

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

1.359

2.554

1.894

-60

2022

Begroting 2022

1.406

2.621

1.928

-55

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf