Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Kwetsbare doelgroepen kunnen gebruik maken van de ruimtelijke voorzieningen.

  2. De identiteit en historie van de gebieden komt terug in de inrichting.

  3. Gemeentelijk vastgoed faciliteert effectief en efficiënt de maatschappelijke doelstellingen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

  • Houd rekening met kwetsbare doelgroepen bij het realiseren en beheren van de openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en woningbouw.

  • Zet het maatschappelijk vastgoed in omverschillende maatschappelijke functies elkaar te laten versterken.

  • Benut de onderscheidende kwaliteiten van Uithoorn en houd rekening met culturele en historische eigenschappen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitvoeren scan verbeterkansen toegankelijkheid openbare ruimte

Er wordt een gemeentebrede visie opgesteld voor een toegankelijke openbare ruimte. Hierbij worden ruimtelijke maatregelen, sociale maatregelen en maatregelen vanuit het programma klimaatadaptatie meegenomen.

In beeld brengen woonbehoefte van verschillende zorg- en aandachtsgroepen

Er wordt in het najaar van 2022 gestart met de uitvraag voor een nieuwe Woonvisie. Voor de Woonvisie wordt een analyse van de veranderde woningmarkt verricht en worden de voornaamste opgaven en maatregelen bepaald.

Opstellen en vaststellen nota vastgoed

De nota vastgoed bevat het beleid van de gemeente op het gebied van haar eigen vastgoed en zal onder andere bevatten: visie, ontwikkelingen en trends, huidige voorraad, verhuurbeleid, organisatie, duurzaamheid/enerigetransitie en een overzicht van werkzaamheden en investeringen.

Benutten van kansen om bij de aanleg van nieuwe structuren de culturele en historische eigenschappen te benadrukken

Samen met de afdeling Samenleving en DUO+ worden uitgangspunten geformuleerd hoe hier vorm aan gegeven kan worden. Dit kan bij nieuwe ontwikkelingen worden betrokken.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf