Kaderstellende beleid notities

Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)

Budgethoudersregeling

Bestuurskrachtonderzoek

Coalitieakkoord

College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Communicatievisie (2021)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Invorderingsleidraad

Nota Activabeleid (2019)

Nota Financieel gezond (2021)

Nota Lokale heffingen

Nota Reserves en voorzieningen

Nota Verbonden partijen (2017)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Ontwikkelagenda Participatie (2021)

Representatiebeleid Uithoorn 2020

Strategische visie Uithoorn 2030

Dienstverleningsvisie (2019)

Treasurystatuut

Verordening 212

Verordening 213 en 213a

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf