Indicatoren

Omschrijving

R2021

B2023

Aantal fte formatie per 1.000 inwoners

2,1

2,3

Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners

1,9

2,0

Apparaatskosten per inwoner

€ 749

€ 841

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

29%

8%

Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)

66%

68%

Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)

12%

13%

*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).

**Omdat niet ingevulde formatie op begrotingsbasis onderdeel uitmaakt van de salarislasten, wijkt het % bij de jaarstukken van deze indicator aanzienlijk af van het % op begrotingsbasis.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf