Onze prioriteiten voor de komende vier jaar

Wonen

De behoefte aan woningen is voor alle leeftijdsgroepen hoog. Woningzoekenden uit Uithoorn en De Kwakel willen we een streepje voor geven bij het beschikbaar komen van woningen, maar onze gemeente is geen eiland en er moet vrijheid zijn om zich van buiten de gemeente in onze dorpen te kunnen vestigen. We blijven ons hard maken voor het realiseren van projecten en het inventariseren en benutten van nieuwe kansen voor woningbouw. Daarnaast zal het woonbeleid in 2023 geactualiseerd worden als basis voor onze inspanningen.

Openbare veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De kwaliteit van wonen en het investerings-klimaat hangen samen met een stabiele en veilige omgeving. Samen met de politie, brandweer, openbaar ministerie, overige partners en inwoners zorgt de gemeente ervoor dat Uithoorn en De Kwakel veilig zijn en blijven voor jong en oud, inwoner en ondernemer. Dit doen we door preventie, controle en handhaving met elkaar in balans te brengen.

Dienstverlening

In onze dienstverlening staat de inwoner centraal. We bieden uitstekende integrale dienstverlening en werken en handelen daarbij sensitief, transparant en oprecht vanuit vertrouwen en in actieve verbinding met de samenleving. We hebben een stevige ambitie voor onze dienstverlening uitgesproken; we gaan voor het rapportcijfer 8.

Participatie

In de gemeente Uithoorn werken we samen met onze inwoners, ondernemers en andere partijen vanuit wederzijds begrip en vertrouwen. Er is ruimte om mee te doen voor iedereen die dat wil. Bij iedere opgave streven we ernaar om vanuit individuele belangen te komen tot een nieuw gedeeld belang. Waar dit niet lukt en er een formele beslissing gevraagd wordt maakt de gemeente een afweging in het kader van het algemeen belang. Samenwerken leidt op die manier tot meerwaarde.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat, ook in onze gemeente. De Duurzaamheidsagenda is in 2019 vastgesteld en is de afgelopen periode grotendeels uitgevoerd. In de komende periode willen we verdere stappen zetten op de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie en de verduurzaming in onze gemeente met onze inwoners en bedrijven. De gemeente richt zich daarbij op circulaire economie, klimaatadaptatie en de energietransitie (inclusief warmtetransitie) waarvoor nieuwe concrete programma’s in voorbereiding zijn en waarmee we snel verdere stappen willen zetten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf