Acties

Welke acties gaan we uitvoeren om de opgaven onder Bestuur & Overhead op te lossen?

Uitvoeren programma "Blijven(d) Vernieuwen"

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de (door) ontwikkeling van de organisatie. Aan de hand van een zestal thema’s worden verschillende activiteiten uitgevoerd waarbij we samen werken aan de ontwikkeling van onze organisatie, zodat deze voorbereid is op de toekomst en flexibel kan inspelen op de opgaven en ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid is hiervoor een belangrijk instrument.

Uitvoeren informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid (onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid) neemt in belang toe en is niet meer weg te denken in het dagelijks handelen van een moderne overheid. Het bestaande informatieveiligheidsbeleid, zoals deze bestaat voor de vier organisaties, wordt verder geimplementeerd, uitgevoerd en gemonitord waarbij informatieveiligheid niet alleen op zichzelf zal worden gevolgd, maar ook in relatie wordt beschouwd tot het integrale veiligheidsbeleid aangezien informatieveiligheid ook risico's voor integrale veiligheid met zich kan meebrengen.

Vaststellen en implementeren informatiebeleidsplan

Eind 2022/begin 2023 wordt het informatiebeleidsplan vastgesteld. Een informatiebeleidsplan (afgekort tot IBP) neemt de externe maatschappelijke en interne organisatorische ambities van de DUO-organisaties als uitgangspunt en beschrijft vervolgens hoe de informatievoorziening eruit zou moeten zien om deze maximaal te faciliteren. Aan de hand van een zevental thema’s wordt dit verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die de komende jaren de digitale transformatie van onze organisatie vorm moet geven.

Instellen traineepool

De organisatie kan met het bieden van traineeships en stagemogelijkheden zich van onderuit ontwikkelen en deels voorzien in haar toekomstige personele behoefte. We pakken dit gezamenlijk met de Duo-organisaties op door middel van het inrichten van een gezamenlijke traineepool.

Uitvoeren implementatieplan WOO WMEBV

De Wet Open Overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervant de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ze stelt, naast de passieve openbaarmaking, het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Deze wet treedt per 1 januari 2023 in werking.

In 2022 is een plan van aanpak opgesteld voor het implementeren van deze regelgeving, waarbij de transparante en digitale overheid centraal staat. In 2023 en verder wordt hier uitvoering aan gegeven.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf