Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De werklocaties en de werkgelegenheid zijn passend bij het karakter van Uithoorn en haar beroepsbevolking

  2. De sierteeltsector is toekomstgericht en levensvatbaar

  3. Voor de inwoners zijn er voldoende voorzieningen, waaronder horeca, detailhandel en recreatieve voorzieningen.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Versterk het vestigingsklimaat

  • Intensiveer de samenwerking tussen en met ondernemers op thema’s als arbeidsmarkt, aanbod, duurzaamheid en de inrichting vanbedrijventerreinen

  • Verbeter de integrale aanpak arbeidsmigranten

  • Houd het dorpscentrum toekomstbestendig en bruisend.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Deelnemen aan regionaal onderzoek naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve ruimtevraag door de glastuinbouw

Binnen het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer is in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar veilinggelieerde bedrijvigheid. Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is om een beter beeld te vormen naar de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar glastuinbouwlocaties. Dit vervolgonderzoek wordt zoals het er nu naar uitziet in 2023 uitgevoerd.

Opstellen strategie werklocaties

Onderdeel van het economisch beleid van de gemeente is beleid op het gebied van werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen). Ook regionaal wordt hier veel op samengewerkt. De strategie werklocaties geeft een kader van de mogelijkheden op de werklocaties binnen de gemeente waaraan getoetst kan worden.

Doorontwikkelen van het accountmanagement bedrijven

De afgelopen jaren heeft het accountmanagement richting bedrijven steeds meer vorm gekregen. De komende jaren wordt ingestoken op een verdere intensivering van deze samenwerking, waarbij actuele thema’s zoals duurzaamheid en de arbeidsmarkt centraal staan. De structuur van ondernemersverenigingen binnen Uithoorn en De Kwakel biedt hiervoor een basis waarbij wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de inhoudelijke samenwerking.

Benutten van de samenwerking in de Greenport

Binnen de Greenport Aalsmeer wordt tussen het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid samengewerkt voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid kan deze samenwerking worden benut om ook gemeentelijke doelstellingen te behalen.

Vaststellen en uitvoeren integraal programma Arbeidsmigranten

Dit programma komt voort uit de bestuurlijke wens voor een opgavegerichte en integrale visie en aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigranten. Hiervoor is bij de eerste Turap 2021 een budget vrijgemaakt. Met een bericht aan de raad tijdens de commissie Wonen & werken van 6 juli 2021 is een stand van zaken gegeven met betrekking tot de registratie van arbeidsmigranten. Daarin is onder andere benoemd dat er de wens lag een gestructureerde wijze van inschrijving in te voeren (mede naar aanleiding van een pilot van de gemeente Aalsmeer) en te onderzoeken of er een registratieplicht in vergunningen voor huisvesting opgenomen kon worden. Na een inschatting van de benodigde aanpak en beoogde resultaten is op basis van een programmavoorstel een aanzet gegeven om deze zaken op te nemen in een programmatische aanpak waarvoor een raadsvoorstel in september 2022 door uw raad is behandeld.

Opstellen beleidsregels horeca

In 2022 wordt er gewerkt aan een nieuwe horecavisie voor de gemeente Uithoorn. Een vervolgstap is om de visie te verwerken in beleidsregels. Deze worden in samenwerking met openbare orde en veiligheid opgesteld en staan voor 2023 op de planning.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf