EMU-Saldo

Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het meerjarige geprognosticeerde EMU-saldo van de gemeente Uithoorn berekend.

EMU Saldo

2023

2024

2025

2026

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.948

-2.554

-1.865

-1.244

2

Mutatie (im)materiele vaste activa

1.762

2.584

-39

-2.153

3

Mutatie voorzieningen

2

3

2

2

4

Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)

-

-

-

-

5

Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-3.708

-5.135

-1.824

911

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal uitgeven dan dat er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf