Overzicht baten en lasten

In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. In de regelgeving is een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving opgenomen van wat er valt onder het taakveld '0.4 Ondersteuning'. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma’s alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma’s alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Soort kosten (bedragen x € 1.000)

Specificatie

2023

2024

2025

2026

Bedrijfsvoering algemeen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Duo+

7.986

7.969

7.969

7.969

Overige kosten

780

779

715

694

Salariskosten

1.289

1.289

1.289

1.289

Bedrijfsvoering huisvesting

Gemeentehuis

651

605

615

591

Gemeentewerf

129

163

110

101

Totaal overhead

10.836

10.805

10.698

10.644

In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. Hiertoe worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten.

Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+

9.832

9.748

9.748

9.748

Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente

6.298

6.298

6.298

6.298

Totaal Directe personeelslasten

16.129

16.045

16.045

16.045

Overzicht overhead

Overhead

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

9.563

10.503

10.891

10.813

10.707

10.652

Baten

30

88

55

8

8

8

Saldo baten en lasten

-9.533

-10.414

-10.836

-10.805

-10.698

-10.644

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-9.533

-10.414

-10.836

-10.805

-10.698

-10.644

Nadeel op de lasten € 0,4 miljoen t.o.v. 2022

In deze uitdagende tijden waar veel nieuwe ontwikkelingen en verschillende vormen van crisis op de gemeente afkomen, is het belangrijk om te versterken op een aantal cruciale plekken in de organisatie. Arbeidsmarktkrapte bijvoorbeeld is een groot  probleem waar we extra inzet op nodig hebben. In het CUP is dit nader beschreven, en is onder andere aangegeven dat we willen inzetten op een goede verbinding met de samenleving en op het uitvoeren van de visies die al eerder zijn vastgesteld. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in de organisatie en moeten we deze blijven(d) vernieuwen.

De hieronder genoemde extra inzet is daarom nodig (nadeel € 0,45 mln.):

Aanstellen strategisch communicatieadviseur € 100.000 structureel

Om de doelstelling van de communicatievisie en het bijbehorend uitvoeringsplan te realiseren is een strategisch adviseur nodig, dichtbij, in huis, die bekend is met de ontwikkelingen in Uithoorn en proactief adviseert op de beleidsdossiers en diverse crississen. Enerzijds om tijdig op te halen wat er leeft in de samenleving en anderzijds om vooraf te vertellen wat we van plan zijn en met welk doel en om goed uit te leggen waarom we bepaalde keuzes maken of op een bepaalde manier handelen.

Versterken interne communicatie € 33.000 structureel

De behoefte en de vraag van ondersteuning op het gebied van interne communicatie voor de DUO+-organisatie is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De coronacrisis heeft laten zien dat interne communicatie nog belangrijker is geworden. Hierbij gaat het vooral om het tot stand brengen en houden van de verbinding met de organisatie en de onderlinge verbinding. Daarnaast is er een aantal wettelijke voorschriften dat maakt dat van onze organisaties en medewerkers – veel meer nog dan in het verleden– een gezamenlijke manier van werken wordt geëist. Het gaat om thema’s als zaakgericht werken, informatieveiligheid, privacy, rechtmatigheid, de Omgevingswet, de voorbereiding op de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Interne communicatie is nodig om de houding en het gedrag van onze medewerkers hierop aan te laten sluiten. De huidige capaciteit hiervoor binnen Duo+ is daar niet op berekend. Alhoewel eerder incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld om de capaciteit ter vergroten, blijkt de capaciteitsuitbreiding nu structureel nodig te zijn. Dit wordt voor alle organisaties binnen Duoplus opgepakt en de kosten gezamenlijk door de drie gemeenten betaald.

Uitbreiding formatie strategisch Bestuurs- en directieadviseur € 100.000 structureel

Momenteel heeft Uithoorn één strategisch bestuursadviseur. Dit blijkt in de praktijk een te magere bezetting. Deze belangrijke functie is ook kwetsbaar met een éenpitter. De strategische bestuursadviseur is er voor alle collegeleden en het regionale advies, dat steeds complexer en intensiever wordt. Daarnaast heeft het MT ondersteuning en advies nodig om de organisatieontwikkeling voortvarend op te pakken, de diverse crisissen van de laatste tijd aan te pakken en het opdrachtgeverschap van Duo+ de nodige aandacht te geven. Dit pleit voor het aantrekken van een Bestuurs- en directieadviseur om te adviseren en te ondersteunen op bestuurlijke en organisatorische zaken en ontwikkelingen.

Werken met data € 30.000 structureel

Er komen nieuwe vragen vanuit de gemeentes om data te gebruiken in hun processen en bij beleidsvorming, zoals bij het onderwerp ondermijning. Ook schrijft de WOO voor dat overheidsorganisaties data actief openbaar maken. Dit is nieuw werk waarbij Duo+ data-analisten nodig heeft om hierin te kunnen voorzien.

Management informatie € 19.000 structureel

De steeds complexer wordende omgeving en verder gaande automatisering vraagt om goede sturingsinformatie voor het management om organisatie effectief aan te sturen. Dit vraagt om continuë ontwikkeling van dashboards die met de data vanuit de verschillende systemen de nodige sturingsinformatie genereren. Hiervoor is door Duo+ inzet van specifieke expertise nodig, die zij niet in huis hebben.

Arbeidsmarkt € 33.000 in 2023; vanaf 2024 € 15.000 structureel

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt moet er meer worden ingezet op werving en selectie om de personeelsbezetting enigszins op orde te kunnen houden. Het gaat hierbij om het verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie en -strategie, het verbeteren van de website en de inzet van een recruiteraccount op LinkedIn. Dit pakken we in gezamenlijkheid op met DUO+.

Traineeship en stagemogelijkheden € 70.000 in 2023 en 2024

Voor het uitvoeren van de actie 'Instellen traineepool' is incidenteel € 70.000 nodig in 2023 en 2024. Dit moet bijdragen aan het werven en binden van nieuwe jonge medewerkers die net op de arbeidsmarkt komen.

Aanstellen preventiemedewerker € 10.000 structureel

Om uitvoering te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbowet is de structurele aanstelling van een Preventiemedewerker noodzakelijk. De Preventiemedewerker wordt onderdeel van het team P&O van Duo+ en is beschikbaar voor alle DUO-organisaties. Dit betekent dat de kosten van de preventiemedewerker met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel worden gedeeld.

Archiveren bij de bron € 10.000 structureel

Bij het verder op orde van de archivering is gebleken dat voor het archiveren in vakapplicaties extra formatie nodig is. Dit komt omdat er geen koppeling vanuit de vakapplicatiaties gemaakt kan worden naar het zaaksysteem. Dit betekent voor het team ID dat er meer uitvoerende werkzaamheden verricht moeten worden, dan dat hiervoor capaciteit beschikbaar is.

Uitvoering informatieveiligheidsbeleid € 19.000 structureel

Het onderwerp Informatieveiligheid wordt ook steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. Om hieraan te voldoen is meer inzet van Duo+ personeel nodig en daarmee meer budget.

Operation Security Officer € 30.000 structureel

Het systeem- en netwerkbeheer heeft versterking nodig van een Operation Security Officer (medewerker) die zich uitsluitend bezighoudt met het bewaken en beheren van de veiligheid van de informatiesystemen en het netwerk. Dit is nieuw werk waarin we bij de huidige bezetting binnen Duo+ niet kunnen voorzien. Dit vloeit voort uit de steeds hogere normen voor Informatieveiligheid.

Daarnaast zijn er nog de volgende wijzigingen in de lasten ten opzichte van 2022:

  • Het vervallen van extra budget voor het inlopen van de digitale archiefachterstanden van € 0,15 mln. (voordeel);

  • Een hoger budget voor planmatig onderhoud gemeentehuis in 2023 van € 0,06 mln. (nadeel);

  • Het overige nadeel van € 0,04 mln. wordt veroorzaakt door verschillende kleine voor- en nadelen.

Het voordeel op de baten is < € 0,1 miljoen t.o.v. 2022 en wordt daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf