Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente waar inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen

  2. Inwoners en ondernemers werken samen met professionele partners om de veiligheid te vergroten.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Vergroten betrokkenheid inwoners en ondernemers bij veiligheidsproblematiek

  • Versterken integrale aanpak door een goede balans tussen preventie, interventie, controle en repressie

  • Het verbinden van zorg en veiligheid met elkaar en met de fysieke leefomgeving

  • Inzetten op voorkomen van jeugdoverlast en -criminaliteit

  • Voorkomen van escalatie in complexe casussen

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Borgen en verbreden opgavegerichte wijkaanpak zorg en veiligheid

Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners en ondernemers wordt geborgd binnen de opgave gerichte aanpak wijkveiligheid. Er zijn drie stabiele wijknetwerken in de wijken Thamerdal, Zijdelwaard en Oude Dorp/Centrum. In 2023 wordt gekeken of binnen deze wijken de onderwerpen kunnen worden uitgebreid, en/of dat de opgavegerichte wijkaanpak ook toegepast kan worden binnen andere wijken binnen de gemeente Uithoorn.

Stimuleren bewustwording ondermijning inwoners en ondernemers

De structurele inbedding van de aanpak van ondermijning en het verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak vraagt tevens om aandacht te schenken aan de rol van inwoners en ondernemers. In 2023 wordt het creëren van bewustwording over de signalen van ondermijning bij inwoners en ondernemers verder gestimuleerd en worden inwoners en ondernemers blijvend voorgelicht over de mogelijkheden om signalen te melden. Daarnaast is er blijvend aandacht voor het stimuleren van bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie, zodat signalen van ondermijning zoveel mogelijk herkend en doorgegeven worden.

Vaststellen integraal veiligheidsbeleid 2023-2026

In het integraal veiligheidsbeleid 2023 - 2026 is gevraagd de tijdelijke aanvullende inzet op het gebied van jeugdoverlast en criminaliteit structureel te maken. Deze structurele inzet op dit thema borgt een uitbreiding van de handhavingscapaciteit, de jongerenwerkactiviteiten, de lokale persoonsgerichte aanpak en een aanpak gericht op de jonge aanwas.

Opzetten aanpak woonfraude

Vanuit de aanpak ondermijning is de aanpak van woonfraude in de vorm van spookbewoning geprioriteerd. Spookbewoning heeft een directe negatieve invloed op het aantal beschikbare woningen in de gemeente en een (in)direct verband met zowel drugscriminaliteit als mensenhandel, in de vorm van arbeidsuitbuiting. Om spookbewoning zoveel als mogelijk tegen te gaan en terug te dringen dient er een aanpak gerealiseerd te worden.

Ontwikkelen en uitvoeren aanpak 'Kwetsbare meiden'

Gerelateerd aan jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit kent de gemeente Uithoorn jongeren die extra kwetsbaar zijn. In 2023 is er bijzondere aandacht voor kwetsbare meiden die het risico lopen om verstrikt te raken in loverboyproblematiek, en/of seksuele uitbuiting. Om dit zoveel als mogelijk tegen te gaan en/of terug te dringen wordt er een aanpak ontwikkeld en uitgevoerd die zowel ziet op preventie als het bieden van bescherming, zorg en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers.

Doorontwikkelen Meldpunt Zorg en Overlast (MZO)

Op diverse onderwerpen worden structuren ingericht om zorg en veiligheid, inclusief de fysieke omgeving nader te verbinden. Het meldpunt zorg en overlast wordt doorontwikkeld en dient een borging tussen deze onderwerpen te realiseren. In de aanpak van mensenhandel is er een sterke verbinding tussen zorg en veiligheid en de implicaties van de aanpak binnen het fysieke domein. In de aanpak rondom jeugd en mensen met onbegrepen gedrag wordt een vergelijkbare verbinding tussen zorg en veiligheid beoogd.

Opzetten en uitvoeren van de aanpak mensenhandel (seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting)

Conform het landelijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’ realiseert de gemeente een aanpak ter bestrijding en bescherming van slachtoffers van zowel seksuele, criminele als arbeidsuitbuiting. Om dit zoveel als mogelijk tegen te gaan en/of terug te dringen wordt er een aanpak ontwikkeld en uitgevoerd die zowel ziet op preventie als het bieden van bescherming, zorg en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers.

Uitvoeren plan van aanpak voorkomen jonge aanwas

Gerelateerd aan jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is er binnen de gemeente Uithoorn specifieke aandacht voor het voorkomen van jonge aanwas. De aanpak richt zich zowel op het bieden van perspectief aan jongeren, vergroten van ouderbetrokkenheid en meer capaciteit voor het specialistisch jongerenwerk.

Borgen pilot Lokale Persoonsgerichte Aanpak (LPGA)

De LPGA is in het pilot jaar een succesvol instrument gebleken. Jongeren die te licht zijn voor de top 400/600 aanpak, maar waar toch zorgen over zijn, krijgen via dit instrument een tijdige interventie. In het integraal veiligheidsbeleid 2023 - 2026 zijn middelen gevraagd dit instrument structureel te borgen in de begroting.

Uitvoeren pilot Blijvend Veilig (nieuwe werkwijze met jeugdbescherming, Veilig Thuis en Raad voor Kinderbescherming)

Eind 2021 is het team Zorg en Veiligheid gestart met een intensieve samenwerking met Blijvend Veilig; een proeftuin van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming regio Amsterdam, de William Schrikker Stichting en de Blijf Groep.In de samenwerking staat het perspectief van de veiligheid van elk gezinslid centraal. De pilot heeft onder andere de volgende doelstellingen:

  • Het voorkomen van overdrachten, wat zowel effectiviteit als efficiency ten goede komt.

  • Verbindingen in de wijk tot stand brengen – samenwerken i.p.v. overdragen.

  • Minder inzet van gezagsbeperkende maatregelen.

Opzetten aanpak 'Personen met onbegrepen en gedrag'

De samenwerking tussen politie, ggz en gemeenten wordt in 2023 versterkt en geintensiveert, zodat mensen de juiste zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig in aanraking komen met justitie en politie.

Blijvende verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is een belangrijke partner voor de gemeente. Er is aansluiting op diverse thema's zoals radicalisering, de Top 400/600 aanpak, de doorgroeiers aanpak, personen met onbegrepen gedrag en woonoverlast. De gemeente Uithoorn blijft nauw betrokken met het doel optimaal gebruik te maken van elkaars expertise, een integrale blik te ontwikkelen op casuïstiek en escalatie van casuïstiek te voorkomen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf