Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

9.702

11.801

12.088

12.188

12.070

12.279

Baten

7.840

8.730

8.500

8.472

8.615

8.717

Saldo baten en lasten

-1.862

-3.071

-3.589

-3.717

-3.455

-3.562

Toevoegingen aan reserves

406

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

64

161

263

263

263

Saldo reserves

-406

64

161

263

263

263

Saldo

-2.268

-3.007

-3.427

-3.454

-3.192

-3.299

Toelichting

Lasten nadeel € 0,28 miljoen

De lasten zijn in 2023 afgerond € 0,28 miljoen hoger dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • Hogere lasten vanwege de uitbreiding formatie duurzaamheid (€ 0,16 mln.). Het betreft de uitbreiding van formatie met 2 fte voor het team duurzaamheid dat werkt aan energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit bovenop de bestaande capaciteit van 2,5 fte. Mogelijk dat op termijn verdere capaciteitsuitbreiding nodig is, en daarvoor additionele middelen van het Rijk voor zullen komen.

  • Hogere lasten vanwege de uitbreiding formatie beleidsmedewerker klimaatadaptatie (€ 0,05 mln.). De duurzaamheidproblematiek en klimaatadaptie krijgt binnen de gemeentelijke organisaties steeds meer vorm, aansluiting vanuit Duo+ Buurt is hierbij een noodzaak. De nieuwe thema’s binnen duurzaamheid en klimaatadaptatie moeten conform de voorwaarden en regels vanuit het Rijk worden uitgewerkt. Om op tactisch en operationeel niveau de visie vanuit de gemeenten te kunnen effectueren en vorm te geven is uitbreiding van het team I&B met een beleidsmedewerker duurzaamheid en klimaatadaptatie noodzakelijk.

  • Lagere lasten doordat er in 2022 vanwege een storm herstelkosten groen zijn geraamd van € 0,13 mln.

  • Hogere lasten planmatig onderhoud watergangen (€ 0,09 mln.) en hogere lasten planmatig onderhoud groen en bomen (€ 0,33) vanwege een actualisatie van het planmatig onderhoud.

  • Lagere lasten omdat er in 2022 uitgaven zijn geraamd voor de aanpak van energiearmoede en lokale isolatieaanpak (€ 0,39 mln.)

  • Hogere lasten vanwege diverse kleine verschillen (€ 0,16 mln.)

Baten nadeel € 0,23 miljoen

De baten zijn in 2023 € 0,23 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2022 subsidie is ontvangen voor de aanpak energiearmoede en lokale isolatieaanpak (€ 0,39 mln.) en hogere baten vanwege diverse kleine verschillen (€ 0,16 mln)

Binnen de mutaties aan de reserves is er sprake van een hogere onttrekking aan de reserve riolering om het tarief van de rioolheffing te egaliseren.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf