Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Kinderen en jongeren krijgen volop kansen waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

  2. Jeugd krijgt passende zorg en voorzieningen geboden om gezond op te kunnen groeien

  3. Kinderen en jongeren groeien veilig en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Bied mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.

  • Zet in op preventie, signaleer hierdoor eerder en pleeg passende interventies om complexere problemen te voorkomen.

  • Verbeteren aansluiting ondersteuning en zorg voor de complexere problemen met aandacht voor gehele gezin.

  • Versterk de mensgerichte en integrale benadering, waarbij er samen met de inwoner wordt gekeken naar mogelijkheden.

  • Zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Breed inzetten middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Gemeenten hebben van het rijk NPO middelen ontvangen (éénmalig) voor de schooljaren 2021 t/m 2025. Het doel hiervan is om de opgelopen leervertragingen als gevolg van corona terug te dringen. Op basis van de behoeften van de leerlingpopulatie (dit is vooraf in kaart gebracht) is gekozen voor het aanbieden van een divers en breed activiteitenaanbod voor de doelgroepen: 0–4, 4–12 en 12–18 jarigen. Hieronder vallen speelgroep in de breedte, aandacht voor ouders, huiswerkbegeleiding, cultuureducatie, aanpak thuiszitters, mentaal welzijn, bestrijden van de leervertraging door sport en bewegen en Uithoorn is een feest. Dit activiteitenaanbod is aanvullend op de activiteiten die scholen al aanbieden vanuit hun NPO middelen.

Opzetten pilot peuter/kleuter groep

In het schooljaar 2022-2023 start in het Duet een peuter–kleuter groep. Deze pilot is opgezet in nauwe afstemming tussen school en gemeente en duurt twee jaar. De school regelt de opvang en lessen zelf. Doel van deze peuter-kleuter groep is om aan het begin van de onderwijs carrière van een leerling de mogelijkheid te bieden om te werken aan de condities om goed te kunnen starten in het onderwijs. Deze kinderen hebben recht op een kansrijke start, maar dit is voor deze groep niet vanzelfsprekend. Door aangesloten te zijn bij wetenschappelijk onderzoek moet inzichtelijk worden of de beoogde resultaten behaald worden.

Democracity op alle basisscholen

Door middel van dit spel leren kinderen uit groep 8 van de basisscholen hoe de democratie werkt. Afgelopen schooljaar heeft basisschool de Vuurvogel hier positieve ervaringen mee opgedaan. Dit schooljaar nodigen wij alle basisscholen uit om met groep 8 naar de raadzaal te komen en met plezier dit leerzame spel te komen spelen.

Uitrollen preventieve aanpak leerplicht en thuiszitters

Met de komst van het Passend Onderwijs zijn de taken van de leerplichtambtenaar (inmiddels klantmanager onderwijs) verbreed en verzwaard. Naast de handhaving speelt preventie en zorg een steeds belangrijkere rol en wordt de problematiek complexer, waardoor meer zaken gemonitord moeten worden. In de eerste Turap 2022 heeft de raad hiervoor reeds incidenteel middelen beschikbaar gesteld en voorgesteld wordt om hier een structureel karakter aan te geven. Voor de ondersteuning in de aanpak thuiszitters wordt de komende drie jaar een deel van de NPO middelen ingezet.

Afsluiten Convenant Integrale Vroeghulp

Het Convenant Integrale Vroeghulp heeft als doel om te ontschotten tussen organisaties, zodat er sneller geschakeld kan worden, risicofactoren eerder in beeld komen en sneller hulpverlening ingezet kan worden. De samenwerking tussen Uithoorn voor Elkaar, verloskundigen, huisartsen, GGD Amsterdam-Amstelland en de Gemeente Uithoorn is hierin vastgelegd in nauw overleg tussen deze partijen. De planning is dat dit convenant in 2022 ondertekend wordt, waarna in 2023 de uitvoering zal plaatsvinden.

Deskundigheidsbevordering aanpak gezinsgericht werken

Om regionaal resultaatgericht samen te werken aan veiligheid in gezinnen worden collega’s van het sociaal team geschoold in de Top-3 methodiek. Ook binnen de DUO gemeenten organiseren we gemeenschappelijk deskundigheidsbevordering, onder meer via twee keer per jaar een gezamenlijke kennisdag. Daarnaast zorgt de verzwaring van de casuïstiek en de samenwerking richting drang en dwang kader met Blijvend Veilig ervoor dat een samenwerking is aangegaan met de Jeugdbeschermings Akademie.

Gebiedsgericht werken in jeugddomein (van preventief tot jeugdhulp)

De kern van het gebiedsgericht werken is een betere samenwerking tussen de uitvoerende partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van een bepaald gezin en om de ondersteuning zo nabij mogelijk uit te voeren. In het preventieve domein is men al enige tijd geleden begonnen met gebiedsgericht werken. Vanuit die ervaring is geconstateerd dat de verbinding tussen preventief, (specialistische) jeugdhulp en verwijzers (huisartsen, GI, ouder/kind coaches en andere verwijzers) versterkt moet worden om effectievere zorg te kunnen geven aan de jeugdigen van Uithoorn. Hier zal dit jaar en de aankomende jaren verder aan gewerkt worden.

Verder ontwikkelen brede uitvraag in toegang sociaal domein

Bij nieuwe aanvragen van inwoners wordt verder gewerkt aan de invoering van een brede uitvraag. Deze is erop gericht om de hulp/ondersteuningsvraag van de inwoner te achterhalen, om op die manier tijdige, samenhangende, passende en mensgerichte dienstverlening te bieden. Als uit de brede uitvraag komt dat sprake is van vraagstukken op meerdere leefgebieden, dan vindt via een breed casuïstiek overleg vervolgens afstemming plaats inzake individuele casussen, waarbij indien nodig ook het sociaal team en andere interne- en externe partners worden betrokken. Streven is om zo ook het aantal contactpersonen en overdrachtsmomenten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Actieonderzoek Movisie en Reindert naar versterken ketensamenwerking

Stichting Reindert en Movisie brengen door middel van een veldonderzoek in beeld hoe de ketensamenwerking in het sociaal domein in Uithoorn eruitziet en waar mogelijke hiaten aanwezig zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. De interventiespecialisten van stichting Reindert gaan aan de slag met casuistiek in Uithoorn en Movisie onderbouwt vanuit wetenschappelijk oogpunt de acties die ondernomen worden en de meerwaarde hiervan. In 2023 wordt het onderzoek naar het versterken van samenwerking in de keten van het sociaal domein afgerond

Evalueren, herzien en opstellen verordeningen, beleidsregels en beschikkingen inwoners zoveel mogelijk in lijn met werkwijze omgekeerde toets

Ook op het terrein van jeugd en onderwijs zullen verordeningen en beleidsregels worden gecheckt of ze in lijn zijn met de werkwijze van de omgekeerde toets en waar nodig aangepast worden. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers deze methodiek makkelijker kunnen toepassen doordat genoemde documenten volledig aansluiten bij deze methodiek.

Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling

De regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' zet zich ook in 2023 voort. Daarnaast wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma in het najaar 2022 voorgelegd aan het college, zodat ook in 2023 nog meer lokaal gewerkt kan worden aan het terugdringen en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs, dat begin 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt samen met de acties die daaruit voortkomen uitgevoerd. Voor het Vakcollege Thamen wordt in 2023 verder gewerkt aan de planvorming voor toekomstige huisvesting en datzelfde geldt voor de Vuurvogel. Er wordt ook gekeken naar een verbouwing van de Praktijkschool in verband met het beëindigen van het gebruik van ruimtes door de Praktijkschool binnen de locatie van de Brede School.

Taalachterstanden

Samen met kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten we in op het voorkomen en beperken van taalachterstanden. Kinderen die vallen onder de landelijke normen en kinderen die door het consultatiebureau worden doorverwezen, nemen deel aan een erkend voor- en vroegschools programma. Speerpunten in 2023 zijn de relatie met de Vroegschool (4 tot 6 jarigen) en de ouderbetrokkenheid.

Doorgaande lijn zorg en onderwijs

Er wordt continue aandacht besteed aan de doorgaande lijn, onder meer door samen met scholen en de samenwerkingsverbanden Amstelronde (PO) en Amstelland en Meerlanden (VO), verder inhoud en vorm te geven aan ‘passend onderwijs en zorg’. Zowel lokaal (LEA) als regionaal (REA) worden hier concrete afspraken over gemaakt. Daarnaast wordt de doorgaande lijn geagendeerd bij het Uithoorns Directeuren Overleg in het schooljaar 2022-2023. Op deze wijze wordt niet alleen bestuurlijk over de doorgaande lijn gesproken, maar ook op uitvoerend niveau.

Ontwikkelvisie 0-12 jarigen

De Ontwikkelvisie kansrijk, gezond en veilig opgroeien in Uithoorn is in 2022, samen met verschillende partners zoals kinderdagverblijf, primair en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en ouders, ontwikkeld om gezamenlijk te komen tot een visie op kansrijk, gezond en veilig opgroeien in Uithoorn. In 2023 zal de uitvoering van deze visie invulling krijgen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf