Kaderstellende beleid notities

Accommodatiebeleid (oktober 2008)

Actieplan Wonen (2017)

Archeologiebeleid (2010)

Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)

Beleid onderwijshuisvesting

Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Beleidsplan Nieuwe woonruimteverdeling; Een sociale huurwoning zoeken verandert (2021)

Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)

Detailhandelsstructuurvisie Uithoorn (2021)

Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022 (2019)

Economische Visie ‘SamenWerken 2020’ (2010)

Gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn

Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied Uithoorn (2018)

Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg

Gebiedsvisie Ruilverkaveling (2021)

Gemeentelijk rioleringsplan 6 2018-2022 (GRP-6) (2018)

Greenport Aalsmeer 'Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025, sturen op kansen samenwerken in de opgaven (2015)

Greenport Aalsmeer ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief, visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030’

Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 (2021)

Horecavisie (2022)

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) (2020)

Masterplan Dorpscentrum (2010)

Mensen Samenbrengen, Strategische kaders evenementenbeleid Gemeente Uithoorn (2016)

Mobiliteitsvisie (2022)

Nota Grondbeleid Uithoorn (2015)

Nota van Ruimtelijk-Economische Uitgangspunten bedrijventerrein Uithoorn 2016 (2016)

Nota Vastgoed

Omgevingsvisie Uithoorn (2022)

Ondernemen op locatie, Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid Gemeente Uithoorn 2021, (2021)

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 (2021)

Ruime-jasbeleid (2007)

Schipholnota ‘Minder meer’

Structuurvisie Uithoorn (geactualiseerd 2011)

Visie Groene en Recreatieve Zone (2022)

Visie op Recreatie en Toerisme (2022)

Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (januari 2012)

Woonvisie Uithoorn 2013-2023

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf