Overzicht baten en lasten

Jeugd en onderwijs

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

12.893

13.799

13.750

12.919

11.789

11.788

Baten

670

962

831

648

648

648

Saldo baten en lasten

-12.223

-12.837

-12.920

-12.271

-11.142

-11.140

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-12.223

-12.837

-12.920

-12.271

-11.142

-11.140

Toelichting

Voordeel op de lasten € 0,05 miljoen t.o.v. 2022

Het voordeel van € 0,05 mln. bestaat uit diverse mutaties binnen het deelprogramma, zowel voor- als nadelig en wordt hieronder verder toegelicht:

Indexeringen Jeugdzorg en Onderwijs: Nadeel € 0,45 mln.

De budgetten voor Jeugdzorg en Onderwijs zijn geindexeerd. Deze indexeringen hebben betrekking op de kosten voor leerlingenvervoer (€ 0,04 mln.), subsidies voor Onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,02 mln.) en Specialistische Jeugdhulp € 0,39 mln.).

Lagere uitgaven Jeugdhulp Woonplaatsbeginsel ten opzichte van de compensatie: Voordeel € 0,3 mln.

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. In de meicirculaire 2021 is een inschatting gemaakt op de financiele gevolgen voor gemeenten vanaf 2022, waarbij voor Uithoorn structureel een bedrag van € 0,73 mln extra was toegevoegd in het gemeentefonds. Deze middelen zijn bij de 2e turap 2021 als structurele stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting ter dekking van de uitgaven. Gemeenten werden geacht om voor 1 juli uit te zoeken welke jeugdigen administratief zullen verhuizen, en welke gemeenten verantwoordelijk worden. In 2022 is er daarom een beter beeld van de daadwerkelijke financiele consequenties door het woonplaatsbeginsel. Vooralsnog laat dit een gunstig beeld zien van € 0,3 mln..

Nationaal Programma Onderwijs: Voordeel € 0,13 mln.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangt de gemeente Uithoorn over de periode augustus 2021 t/m juli 2023 € 627.308 aan extra middelen. Deze middelen zijn bedoeld om leerachterstanden die schoolgaande kinderen hebben opgelopen, als gevolg van corona, op te vangen. Scholen ontvangen zelf ook middelen hiervoor van het Rijk. De uitvoering is vorm gegeven in het Plan van aanpak NPO. In 2022 staan de uitgaven voor het gehele jaar opgenomen, voor 2023 betreft dit een periode van 7 maanden. Niet bestede middelen na juli 2023 kunnen gemeenten alsnog besteden tot en met juli 2025. Tegenover de lagere uitgaven in 2023 ten opzichte van 2022 staan dan ook lagere inkomsten en zijn per saldo dus budgetneutraal.

Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en gezonde leefstijl: Voordeel € 0,05 mln.

De coronacrisis heeft het welzijn en de leefstijl van iedereen geraakt, jong en oud, die langere tijd in een isolement heeft geleeft. In 2021 hebben gemeenten daarom eenmalig middelen ontvangen ter ondersteuning van het sociaal en mentaal welzijn van jongeren. Een deel van de activiteiten en uitgaven lopen door in 2022. In 2023 staan hiervoor geen extra middelen opgenomen.

Overige diverse kleine verschillen < € 0,1 mln.: Voordeel € 0,02 mln.

Zoals toegelicht bij de paragraaf Effecten, opgaven en acties, zijn naast bovenstaande verschillen, incidentelen middelen 2022 voor de preventieve aanpak Leerplicht met ingang van 2023 structureel in deze begroting verwerkt. Dit betreft structureel een bedrag van € 0,04 mln.

Nadeel op de baten € 0,13 miljoen t.o.v. 2022

Nationaal Programma Onderwijs: Nadeel € 0,13 mln.

Zie de toelichting Nationaal Programma Onderwijs welke is toegelicht bij de Lasten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf