Weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit geeft een indicatie voor de mogelijkheden om toekomstige niet begrote financiële tegenvallers op te vangen. Dit kan worden gezien als een noodzakelijke buffer om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. De opbouw hiervan bestaat uit onderdelen vanuit de exploitatie (baten en lasten) en vanuit het vermogen (de reserves). Hieronder geven we een inschatting van deze capaciteit.

Reserves

  • Algemene reserves

  • Stille reserves

Exploitatie

  • Onvoorzien

  • Onbenutte belastingcapaciteit

Algemene reserves

Algemene reserves betreft het eigen vermogensbestanddeel waar door de raad nog geen bestemming aan is gegeven.

Stille reserves

Stille reserves vormen een onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit voor het waardeverschil tussen actuele marktwaarde en de boekwaarde, zoals weergegeven in de laatst vastgestelde jaarrekening. Stille reserves worden meegenomen in de weerstandscapaciteit als de actuele marktwaarde reëel is onderbouwd, bijvoorbeeld door een officiële taxatie.

Onvoorzien

De post onvoorzien is een verplichte raming die in de begroting wordt opgenomen.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale 1inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Bij de gemeente Uithoorn bestaat deze ruimte voornamelijk uit de onroerendezaakbelastingen (OZB). De gemeenteraad is vrij de belastingtarieven te verhogen. Om te beoordelen of er onbenutte belastingcapaciteit is worden onze eigen OZB-tarieven vergeleken met het redelijk peil van de OZB in het kader van artikel 12 Financiële verhoudingswet (de artikel 12-norm). De door het Rijk vastgestelde artikel 12-norm is hoger dan het OZB-tarief van Uithoorn. De onbenutte belastincapaciteit is € 2,4 miljoen.

De risicoreserves moeten een weerstandscapaciteit bevatten van € 16,9 miljoen. De Algemene risicoreserve bedraagt per 1-1-2023 € 41 miljoen. Samen met de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit is dit ruim op het vereiste niveau.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf