Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.

 2. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

 3. Inwoners voelen zich fysiek en mentaal gezond.

 4. De sociale samenhang binnen Uithoorn is sterk.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

 • Bied mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.

 • Zet in op preventie en signaleer hierdoor eerder en pleeg passende interventies om potentiële problemen te voorkomen.

 • Stimuleer een gezonde leefstijl, bevorder mentale gezondheid en faciliteer gezond ouder worden.

 • Versterk de mensgerichte en integrale benadering, waarbij er samen met de inwoner wordt gekeken naar mogelijkheden.

 • Versterk verbinding van sport & cultuur met maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs, en veiligheid.

 • Vergroot de toegankelijkheid van onze welzijnsvoorzieningen en intensiveer het gebruik van onze sport en cultuurvoorzieningen.

 • Creëer een beweegvriendelijke openbare ruimte met voldoende plek voor ontmoeting, beweging, ontspanning. 

 • Versterken van de sociale basis waarbij specifieke aandacht is voor diversiteit, inclusie en kansengelijkheid.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Opstellen (actualiseren) speel- en beweegbeleid

In 2023 wordt het speelbeleid herzien. Het huidige speelbeleid (2008-2012) is gedateerd en past niet meer bij de huidige maatschappelijke effecten. Het opstellen van een nieuw beleid biedt kansen om een speel- en beweegbeleid op te stellen dat breder is dan alleen voor de jongere kinderen en beter past binnen de maatschappelijke doelen die de gemeente heeft.

Uitvoeren beeldenplan inclusief (achterstallig) onderhoud en herverdeling van de kunst in de openbare ruimte

De uitvoering van het beeldenplan houdt in dat alle beelden in kaart worden gebracht en in IBOR (Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte) worden geplaatst. Beelden die niet op de juiste plek staan worden verplaatst. Alle beelden worden jaarlijks bekeken en schoongemaakt, recht gezet en gerepareerd waar nodig. Nieuwe beelden worden in het onderhoudsplan opgenomen. In wijken waar nog geen kunst is kan of een nieuw beeld geplaatst worden of een te verplaatsen beeld vindt daar een nieuwe plek.

Doorontwikkeling Uithoorn voor Elkaar: integrale samenwerking met een focus op preventie

Uithoorn voor Elkaar (UVE) is een netwerkorganisatie van 5 welzijnsorganisaties, verantwoordelijk voor het gehele preventieve voorveld. Vanaf 2022 ontvangt Uithoorn voor Elkaar subsidie op basis van een vernieuwd programma van eisen, waarin zowel kwantiteit als kwaliteit van de dienstverlening is meegenomen. Deze subsidie loopt door in 2023 en 2024. De integrale samenwerking met DUO+ en de gemeente zelf dient verbeterd te worden, waarbij de focus voor UVE op preventie ligt.

Opstellen beleidsregels economisch daklozen en noodopvang

In 2023 worden beleidsregels voor economisch daklozen en noodopvang opgesteld. Ruim 1,5 jaar is de regio actief met de regionale aanpak voor economisch daklozen. Dit worden ook wel de 'nieuwe' daklozen genoemd. Zij zijn dak-of thuisloos vanwege bijvoorbeeld het verlies van een baan of een echtschieding. Zij kampen niet met zware sociale problematiek. Inmiddels is er voldoende ervaring om gezamenlijk in de regio beleidsregels op te stellen die passend zijn bij deze vorm van opvang. Dit zal worden gecombineerd met het opstellen van lokale beleidsregels voor noodopvang. Inwoners die niet economisch dakloos zijn en niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, waarvan de gemeente toch vindt dat opvang noodzakelijk is vanwege nijpende omstandigheden, kunnen op grond van deze beleidsregels in aanmerking komen voor noodopvang.

Implementeren van '10 werkafspraken thuis in de wijk' (tussen gemeente en woningcorporaties) om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen

In 2024 vindt de doordecentralisatie van Beschermd Wonen plaats. De meeste taken blijven bij de centrumgemeente Amsterdam. Wel zal de rol van de lokale sociale loketten worden uitgebreid rondom dak-en thuisloosheid. Er zal meer expertise worden toegevoegd aan het sociaal loket over dak-en thuisloosheid en toeleiding tot beschermd wonen kan via het sociaal loket plaats vinden. De voorbereidingen hiervan vinden in 2023 plaats. Naast deze voorbereidingen worden ook de '10 werkafspraken thuis in de wijk' tussen de Amstellandgemeenten en Eigen Haard geïmplementeerd..

Uitvoeren domeinoverstijgende analyse vraagstukken rond vergrijzing

Vergrijzing is een vraagstuk dat ons beleid de komende jaren op vrijwel alle domeinen zal raken. Hierop dienen we voorbereid te zijn door middel van een domeinoverstijgende analyse, die ons richting zal geven betreffende de gerelateerde opgaven. In deze analyse worden zaken als woon- en zorgbehoefte, eenzaamheid en vrijwilligerswerk meegenomen.

Uitkomsten woonzorganalyse verwerken in woonbeleid

Uithoorn heeft samen met de Amstelland-gemeenten, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen en Aalsmeer, opdracht gegeven voor een woonzorganalyse . Deze woonzorganalyse bevindt zich in de afrondende fase. De analyse geeft inzicht in de opgaves die er liggen met betrekking tot de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, nu en in de toekomst en hoe vraag en aanbod zich verhouden. Dit inzicht wordt meegenomen in de ontwikkeling van woonbeleid in de toekomst, alsook bij lopende projecten waarbij woningen worden (her)ontwikkeld.

Doorontwikkelen visie en uitvoeringsagenda lokaal preventie akkoord

De afgelopen jaren is het lokale preventieakkoord uitgevoerd. De opgedane ervaringen worden betrokken bij het verlengen van het preventie-akkoord, waarvoor ook middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Als onderdeel van dit proces zal ook de visie op de lange termijn worden vastgesteld en de uitvoeringsagenda gezondheid vernieuwd worden.

Verder ontwikkelen brede uitvraag in toegang sociaal domein

Bij nieuwe aanvragen van inwoners wordt verder gewerkt aan de invoering van een brede uitvraag, die erop gericht is om de hulp/ondersteuningsvraag van de inwoner te achterhalen om op die manier tijdige, samenhangende, passende en mensgerichte dienstverlening te bieden. Als uit de brede uitvraag komt dat sprake is van vraagstukken op meerdere leefgebieden, dan vindt via een breed casuïstiek overleg vervolgens afstemming plaats inzake individuele casussen. Hierbij worden, indien nodig, ook het sociaal team en andere interne- en externe partners betrokken. Het streven is om zo ook het aantal contactpersonen en overdrachtsmomenten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Actieonderzoek Movisie en Reindert naar versterken ketensamenwerking

Stichting Reindert en Movisie brengen door middel van een veldonderzoek in beeld hoe de ketensamenwerking in het sociaal domein in Uithoorn eruitziet, waar mogelijke hiaten aanwezig zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. De interventiespecialisten van stichting Reindert gaan aan de slag met casuistiek in Uithoorn en Movisie onderbouwt vanuit wetenschappelijk oogpunt de acties die ondernomen worden en de meerwaarde hiervan. In 2023 wordt het onderzoek naar het versterken van samenwerking in de keten van het sociaal domein afgerond.

Opstellen verordeningen, beleidsregels en beschikkingen inwoners zoveel mogelijk in lijn met werkwijze omgekeerde toets

In 2023 verwachten we de verordening, beleidregels en beschikkingen Wmo volledig passend te hebben met de methodiek van de omgekeerde toets. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers deze methodiek makkelijker kunnen toepassen doordat genoemde documenten volledig aansluiten bij deze methodiek.

Opzetten en uitvoeren project verbinding armoede/sport/cultuur

In 2023 willen we integrale samenwerking zoeken en de verbinding leggen tussen de verschillende beleidsvelden. Een daarvan is cultuur en sport te verbinden met armoede, zodat inwoners van Uithoorn laagdrempelig toegang hebben tot culturele en sportieve activiteiten. Sommige mensen hebben echter meer een duwtje in de rug nodig dan anderen. Het is dus zaak om te kijken hoe ook deze mensen toch kunnen proeven aan cultuur en sport en wellicht stimuleren tot actieve deelname in welke vorm dan ook.

Onderzoeken mogelijke inzet "kunst op recept".

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosociale problemen. Dat zijn problemen die ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen, zoals relatieproblemen, verlies van werk of een zieke partner. Mensen met psychosociale problemen hebben vaak baat bij iets anders dat hun gevoel van welbevinden vergroot. Dat kan vrijwilligerswerk of sport zijn, maar ook een kunstzinnige activiteit.

Updaten lokaal sportakkoord (inclusief vergroten brede betrokkenheid)

In 2023 wordt de brede betrokkenheid bij het lokaal sportakkoord vergroot. Er wordt gezocht naar een werkwijze waardoor er structureel meer initatieven ontstaan en het eigenaarschap vanuit de ondertekende partijen van het sportakkoord vergroot wordt.

Onderzoeken en uitwerken verbreding informatiepunten in de wijk

Met pop-up loketten en een samenwerking met zorg en veiligheid gaan we proberen om de informatiepunten zoals het Loket Waterlinie zo dicht mogelijk bij de inwoner te krijgen.

Ontwikkelen project 'Veilig op de fiets naar school'

Vanuit het sportakkoord is in 2021 en 2022 aandacht besteed aan 'Bewegen naar school'. Hierbij ligt de focus op bewegen en gezondheid. Bij de actie in 2022 is er aanvullend aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Vanaf 2023 wordt er middels verschillende kleine acties/evenementen aandacht gevraagd voor 'veilig op de fiets naar school' vanuit een samenwerking tussen de beleidstereinen veiligheid en sport.

Follow-up scan beweegvriendelijke omgeving

In 2023 wordt vervolg gegeven aan de scans voor een beweegvriendelijke omgeving (bvo). In het ontwerp van de renovatie van de openbare ruimte in Thamerdal worden bijvoorbeeld de inzichten uit de bvo-scans gebruikt om tot een beweegvriendelijke openbare ruimte te komen.

Uitbouwen project 'Ditzijnwij'

Het project 'Ditzijnwij' draagt bij aan het bevorderen van sociale cohesie in onze gemeente. In 2023 zullen meer gesprekken georganiseerd worden tussen inwoners vanuit dit project. Daarnaast worden andere manieren gezocht om in een kleine projectvorm inwoners met elkaar in gesprek te brengen en worden andere vormen van aandacht voor het thema gecreëerd, waaronder 'overdestreep'.

Opzetten en intensiveren buurtkamers

De afgelopen jaren is er flink wat nieuwbouw bijgekomen waarin buurtkamers een rol spelen, zoals in De Kuyper en De Scheg. Deze al bestaande buurtkamers en nieuw op te zetten buurtkamers willen we doorontwikkelen tot ontmoetingsplekken voor en door de buurt.

Onderhoud sportvoorzieningen

In 2023 worden de kleedruimten van de Legmeervogels gerenoveerd. Het is noodzakelijk om de kleedruimten van Legmeervogels en AKU te renoveren. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat de kosten voor rekening van de gemeente Uithoorn zijn. Tijdens de renovatie worden de huidige faciliteiten vervangen zodat de kleedkamers de komende jaren weer veilig en doelmatig gebruikt kunnen worden. Bij de vervanging van materialen worden duurzame keuzes gemaakt.

In 2022 is een MJOP voor het onderhoud van de sporthal van KDO opgesteld om vanaf 2023 onverwachte onderhoudskosten te voorkomen. Zoals overeengekomen met KDO, draagt de gemeente Uithoorn voor 60% bij aan de onderhoudskosten van de sporthal van KDO.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf