Leeswijzer

Programma's

Het beleidsmatige deel van de begroting wordt gevormd door drie programma's: Samenleving, Wonen en werken en Organiseren. In de programmabegroting gaan wij in op de 3 W-vragen: Wat de gemeente wilt bereiken en wat we willen verbeteren, welke acties zullen daarvoor uitgevoerd worden en de begrote kosten. Om de begroting begrijpelijk te maken, is een ‘begroting in één oogopslag’ opgenomen (zie 1.3). In deze infographic worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente weergegeven.

Om de begroting overzichtelijker te maken is op basis van het nieuwe College Uitvoerings Programma (CUP) het aantal programma's teruggebracht van vier naar drie. De twee afzonderlijke programma's Wonen en Werken zijn samengevoegd in het programma 'Wonen en werken'. De benaming en inhoud van de deelprogramma's is ook veranderd. Tevens is het aantal deelprogramma's teruggebracht van 18 naar 12. De nieuwe programma- en deelprogrammaindeling wordt ook gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.

Paragrafen

De paragrafen bestaan uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen volgens het Besluit, Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende invalshoeken: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Financiële begroting

De financiële begroting bevat: de reserves en voorzieningen, de baten en lasten per programma, de financiële positie, de balans, een investeringsoverzicht en de incidentele baten en lasten. De bijlagen bestaan onder andere uit een overzicht van de subsidieplafonds, de begrotingsmutaties en de niet op de programma's opgenomen verplichte indicatoren.

De financiële overzichten zijn, tenzij anders vermeld, in duizendtallen en afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen worden baten en lasten postief gepresenteerd. Bij het saldo wordt het min-teken gebruikt voor een nadeel. Waar geen teken staat betekent dit een voordeel.

Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afkorting

Betekenis

Toelichting

J2021

Jaarrekening 2021

De definitieve cijfers uit de jaarrekening 2021

B2022

Begroting 2022

De actuele begroting uit 2022 inclusief wijzigingen 2e turap

B2023

Begroting 2023 begrotingsjaar 2023

Primitieve begroting jaarschijf 2023

B2024

Begroting 2023 begrotingsjaar 2024

Primitieve begroting jaarschijf 2024

B2025

Begroting 2023 begrotingsjaar 2025

Primitieve begroting jaarschijf 2025

B2026

Begroting 2023 begrotingsjaar 2026

Primitieve begroting jaarschijf 2026

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf