Taakveldenraming

Taakveldenraming

Lasten

Baten

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.033

-

0.2

Burgerzaken

1.227

362

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

592

63

0.4

Ondersteuning organisatie

10.891

55

0.5

Treasury

202

1.024

0.61

OZB woningen

206

4.836

0.62

OZB niet-woningen

172

3.710

0.64

Belastingen Overig

28

130

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

52.217

0.8

Overige baten en lasten

878

-

0.10

Mutaties reserves

1.360

3.308

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

7

-

0. Bestuur en ondersteuning

17.596

65.705

Taakveld 1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.673

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.670

66

1. Veiligheid

3.343

66

Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer, wegen en water

5.061

168

2.2

Parkeren

83

2

2.3

Recreatieve Havens

-

-

2.4

Economische Havens en waterwegen

441

20

2.5

Openbaar vervoer

94

-

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.679

190

Taakveld 3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

489

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

42

15

3.4

Economische promotie

50

192

3. Economie

581

207

Taakveld 4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

164

-

4.2

Onderwijshuisvesting

3.235

806

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.927

931

4. Onderwijs

5.326

1.737

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

534

50

5.2

Sportaccommodaties

933

185

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

103

-

5.4

Musea

24

-

5.5

Cultureel erfgoed

52

-

5.6

Media

690

75

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.795

70

5. Sport, cultuur en recreatie

5.131

380

Taakveld 6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.161

254

6.2

Wijkteams

1.077

65

6.3

Inkomensregelingen

8.439

5.579

6.4

Begeleide participatie

1.324

-

6.5

Arbeidsparticipatie

979

20

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.348

6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.033

145

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10.109

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

371

32

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.125

32

6. Sociaal Domein

33.965

6.135

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.268

-

7.2

Riolering

3.254

3.653

7.3

Afval

3.846

4.809

7.4

Milieubeheer

1.297

10

7.5

Begraafplaatsen

468

342

7. Volksgezondheid en milieu

10.133

8.813

Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.444

239

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

109

22

8.3

Wonen en bouwen

1.062

875

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2.616

1.136

Totaal taakvelden

84.370

84.370

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf