Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud

2023

2024

2025

2026

Groen

1.416

1.428

1.428

1.428

Wegen

1.054

1.029

1.029

1.029

Civiele Kunstwerken

36

37

37

37

Beeldende Kunstwerken

4

4

4

4

Straatmeubilair

51

51

51

51

Speelplekken

90

90

90

90

Openbare Verlichting

253

253

253

253

Watergangen

29

29

29

29

Verkeersregelinstallaties

79

79

78

78

Totaal

3.011

2.999

2.999

2.998

Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn

Voor het onderhoud en beheer van het Natuurgebied Uithoorn zijn gronden in 1994 in erfpacht uitgegeven aan stichting Landschap Noord-Holland (LNH). De erfpachtstermijn van 25 jaar is eind 2019 stilzwijgend verlengd voor een periode van 10 jaar. Voor deze periode is een nieuw ‘Beheersmaatregelenplan 2020-2030’ opgesteld door LNH. Conform besluit 2020-025954 is hiermee ingestemd en is de bijdrage van de gemeente voor 2020 vastgesteld op € 25.949 (prijspeil 2020) en wordt deze jaarlijks geïndexeerd. Voor de jaren vanaf 2023 zal LNH weer een nieuwe SNL-subsidie aanvragen. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan kan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 worden verminderd met het bedrag van de subsidie en kan de gemeente voor dat bedrag nog nader te bepalen groot onderhoud uitvoeren zoals opgenomen in de notitie Groot Onderhoud Natuurgebied Uithoorn van februari 2018. Met het onderhoud aan het natuurgebied van Uithoorn wordt bereikt dat de publieke ruimte er verzorgd en aantrekkelijk uitziet. Het nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, te recreëren en te ontmoeten. Daarnaast bevordert het onderhoud de biodiversiteit.

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor alle assets concreet gemaakt. Voor de periode na 2025 zijn de ramingen minder exact. Omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

Het planmatig onderhoud vanuit de opgestelde onderhoudsplannen is als volgt in de reserve openbare ruimte te specificeren:

Planmatig onderhoud

2023

2024

2025

2026

Groen

420

403

419

419

Wegen

445

987

1.308

955

Civiele Kunstwerken

216

39

56

17

Openbare Verlichting

160

160

187

78

Watergangen

352

380

98

98

Totaal

1.593

1.969

2.068

1.566

Investeringen openbare ruimte

2023

2024

2025

2026

Wegen

1.238

2.028

702

-

Civiele kunstwerken

-

-

-

-

Verkeersregelinstallatie (automaat)

-

-

-

-

Verkeersregelinstallatie (buitenwerk)

-

-

-

-

Speelplekken

243

551

570

262

Totaal

1.481

2.579

1.272

262

In bovenstaande tabel zijn investeringen opgenomen die jaarlijks € 25.000 of meer bedragen. Daarnaast zijn er ook nog jaarlijkse investeringen in kunst in de openbare ruimte ter hoogte van € 20.000 deze zijn gezien hun omvang in de begroting onderdeel van het exploitatiebudget.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf