Treasury

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Uithoorn is een actief treasurybeheer. Waarbij met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen.

Interne ontwikkelingen

Financieringsbehoefte

Door de verkoop van Eneco beschikte Uithoorn in 2021 nog over ruime liquide middelen. In de Programmabegroting 2022 is de opgenomen dat we in 2022 opnieuw leningen aan moeten trekken voor investeringen en voor herfinanciering van bestaande leningen. Deze verwachting is uitgekomen. Op basis van de verwachte investeringsbehoefte verwachten wij dat er in 2023 geen geldlening hoeft te worden aangetrokken.

Externe ontwikkelingen

Renteontwikkeling

De prognose van de BNG voor een 10-jaars staatslening over een jaar is 2,7%. De verwachte rente voor een 30-jaars lening is 2,9%. Op basis van deze prognoses hanteren we in de begroting voor toekomstige leningen een rentepercentage van 2,7% in lijn met de huidige rente.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf