Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basiset.1

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt [per 1.000 jongeren] 12-17 jaar

8

7

10

14

14

2

Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]

1,5

0,9

0,8

0,7

1,5

1,0

Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]

5

4,3

3,7

4,2

5,9

4,5

Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]

1,9

2,9

2,2

1,9

1,4

1,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]

6,5

5,8

4,6

5,4

5,8

5,0

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]

126

130

134

139

146

151

Functiemenging [%]

50,4%

51,0%

50,8%

50,3%

50,7%

50,4

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]

1,9%

1,9%

1,6%

2,2%

1,3%

1,6%

Absoluut verzuim [per 1.000 leerlingen]

1,1%

n/b

n/b

n/b

n/b

n/b

6. Sociaal domein

Banen [aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]

690

704

700

681

688

684

Kinderen in uitkeringsgezin [%]

4%

4%

4%

4%

4%

n/b

Netto arbeidsparticipatie [%]

70,1%

70,6%

71,1%

72,1%

71,7%

73.6%

Werkloze jongeren [%]

1%

1%

1%

1%

2%

n/b

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

264

270

220

149

130

n/b

Jongeren met jeugdbescherming [%]

1,0%

1,1%

0,7%

0,7%

0,8%

0,7

Jongeren met een delict voor de rechter [%]

1%

1%

1%

1%

1%

n/b

Jongeren met jeugdreclassering [%]

0,4%

0,3%

0,3%

0,4

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit [%]

1,2%

1,6%

2,7%

4,6%

n/b

n/b

8. Vhrosv

Demografische druk [%]

71,9%

72,4%

71,7%

71,3%

70,2%

69,8%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden [€]

764

772

788

819

796

813

Nieuw gebouwde woningen [per 1.000 woningen]

6

13

3

12

33

19

Vhrosv(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf