Heffingen en belastingen

Afvalstoffenheffing

De kosten en opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het op 28 januari 2021 vastgestelde grondstoffenbeleid 2020-2025. Voor de afvalstoffenheffing geldt een kostendekkend tarief. Als gevolg van de oplopende inflatie is het noodzakelijk om diverse exploitatiebudgetten te indexeren. Daarnaast heeft er vanwege een faillissement van het bedrijf welke het service onderhoud en schoonmaak van de ondergrondse containers deed een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Vanwege de eerdergenoemde indexatie en nieuwe aanbesteding stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing met € 14,50.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

3.558

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

522

Netto kosten taakveld

3.036

Toe te rekenen directe kosten (uren)

396

Overhead

277

BTW

577

Totale kosten

4.287

Opbrengst heffingen

4.287

Dekkingspercentage

100%

Rioolheffing

De kosten van de rioolheffing zijn gebaseerd op de geraamde exploitatie- en investeringslasten volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP-6). Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief. Het tarief van de rioolheffing 2023 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2022 (€ 234,86). Binnen de riolering is weliswaar sprake van een stijging van kosten, maar deze kunnen worden gedekt uit de reserve riolering waardoor een verhoging van de rioolheffing in 2023 niet nodig is.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

3.005

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

153

Netto kosten taakveld

2.852

Toe te rekenen directe kosten (uren)

202

Overhead

141

BTW

458

Totale kosten

3.653

Opbrengst heffingen

3.653

Dekkingspercentage

100%

Overzicht woonlasten 2022 ter vergelijking met omliggende gemeenten

Onderstaand ter vergelijking, de woonlasten van de omliggende gemeenten in 2022 op basis van Coelo (Atlas van de Lokale Lasten 2022, gegevens gemeenten 2022) voor een woningeigenaar en op basis van een meerpersoonshuishouden.

Gemeenten

OZB 2022

Afvalstoffen heffing 2022

Riool heffing 2022

Totale woonlasten

Haarlemmermeer

€ 332

€ 382

€ 138

€ 851

Amstelveen

€ 367

€ 306

€ 208

€ 881

Aalsmeer

€ 506

€ 237

€ 177

€ 920

De Ronde Venen

€ 375

€ 348

€ 210

€ 933

Diemen

€ 347

€ 379

€ 216

€ 942

Uithoorn

€ 395

€ 323

€ 235

€ 952

Ouder-Amstel

€ 434

€ 280

€ 262

€ 976

Kaag en Braassem

€ 438

€ 322

€ 277

€ 1.037

Nieuwkoop

€ 501

€ 336

€ 214

€ 1.051

Landelijk gemiddelde

€ 380

€ 317

€ 207

€ 904

Woonforensenbelasting

Deze belasting kan worden geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Deze belasting is gedeeltelijk een profijtbelasting. Dit houdt in dat een vergoeding wordt gevraagd aan personen, die niet als inwoner van de gemeente kunnen worden aangemerkt, maar die wel profiteren van de voorzieningen die door de gemeente worden geboden. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 223 Gemeentewet en de verordening woonforensenbelasting. De tarieven voor de woonforensenbelasting worden geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 5,0%.

Toeristenbelasting

Met ingang van 2018 wordt voorgesteld om toeristenbelasting te heffen. De belastingplicht luidt: ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 224 Gemeentewet. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 5,0%.

Precariobelasting

Precariobelasting maakt het mogelijk om belasting te heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting wordt geheven per periode van het gebruik en de ruimte die in gebruik genomen wordt. De precariobelasting wordt bijvoorbeeld geheven vanwege het hebben van reclame-uitingen boven gemeentegrond, het exploiteren van een terras op gemeentegrond en woonschepen. Ook heft Uithoorn precariobelasting over kabels en leidingen. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 228 Gemeentewet en de verordening precariobelasting. De tarieven voor de precariobelasting worden jaarlijks geïndexeerd conform het consument prijsindexcijfer van het CBS.

Marktgelden

Marktgelden zijn rechten ter zake van het innemen van standplaatsen op voor openbare dienst bestemde gemeentebezittingen. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de verordening marktgelden. Voor de marktgelden geldt een kostendekkend tarief.

Berekening kostendekkendheid marktgelden

2023

Kosten taakvelden, exclusief uren

8

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

3

Netto kosten taakveld

5

Toe te rekenen directe kosten (uren)

4

Overhead

3

BTW

-

Totale kosten

12

Opbrengst heffingen

12

Dekkingspercentage

100%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf