Algemeen

Wat zijn verbonden partijen?

In deze paragraaf is aandacht voor rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld: de gemeente stelt middelen ter beschikking die verloren kunnen gaan bij faillissement van de partij en/of als financiële problemen bij de partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Echter, als er geen sprake is van bestuurlijke verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden, dan is er een subsidierelatie. Dit is geen verbonden partij. Is er alleen een bestuurlijk en geen financieel belang, dan ligt de relatie meer in de sfeer van een nevenfunctie van betrokkene. Ook hier is dan geen sprake van een verbonden partij. Het onderhouden van banden met een verbonden partij houdt altijd verband met het publiek belang.

Waarom zijn verbonden partijen relevant voor de gemeenteraad?

Een paragraaf verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Er blijft dan voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag - en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Daar waar er risico’s zijn te onderscheiden bij de verbonden partij, zijn deze benoemd bij de ontwikkelingen van de verbonden partij.

Strategische Visie

De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Amstelland. Regionale samenwerking is soms een wettelijke verplichting, maar wordt steeds vaker ingegeven door overwegingen rondom kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. De gemeente Uithoorn kent evenwel haar eigen maatschappelijke vraagstukken en biedt haar inwoners oplossingen die passen bij onze lokale situatie. Politici, bestuurders en professionals in de gemeentelijke organisatie en daarbuiten kennen de lokale situatie op het terrein van leven, wonen en werken, stemmen actief af met maatschappelijke partners in onze gemeente en zijn goed bereikbaar en benaderbaar voor inwoners.

Onder het motto ‘samen wat moet, lokaal wat kan’ zet de gemeente Uithoorn in op stevige samenwerking in de regio en daarbuiten. Samenwerking vindt plaats in het besef dat het meerwaarde moet hebben voor gemeente én partners. Functionele samenwerking is het uitgangspunt: voor de voorliggende opgave wordt aansluiting gezocht bij het best passende netwerk. Alliantiemanagement wordt ontwikkeld om de inzet in verschillende netwerken beheersbaar te houden. De gemeente Uithoorn beschouwt zelfstandigheid als uitgangspunt, niet als doel op zich.

Beleidskader

De gemeente participeert in zowel een aantal gemeenschappelijke regelingen als in een aantal andere samenwerkingsverbanden. De te behartigen belangen liggen vaak op het vlak van de efficiency en schaalvergroting (kostenbesparing), doelmatigheid (grotere slagkracht), betere coördinatie en beïnvloeding van regionale processen. Het beleid voor (het aangaan van nieuwe) samenwerkingsverbanden en de sturing en beheersing van de verbonden partijen is vastgelegd in de nota Verbonden partijen. Hieronder wordt hier kort op ingegaan.

Nota verbonden partijen

De raad heeft op 6 juli 2017 een geactualiseerde nota verbonden partijen vastgesteld. Op basis van de nota verbonden partijen worden de volgende structurele activiteiten uitgevoerd:

Eenmaal in de vier jaar actualisatie.

  • Van elke verbonden partij wordt jaarlijks nut en noodzaak heroverwogen bij het opstellen van deze paragraaf.

  • Eén keer in de twee jaar vindt in de programmabegroting een beoordeling plaats. Dit aan de hand van de belangenmatrix, over welk belang aan een verbonden partij moet worden gehecht en daarmee welk sturingsregime voor de desbetreffende verbonden partij moet gelden.

Overzicht verbonden partijen

Type

Sturings-regime*

Wetten

Gemeenschappelijke regelingen

1

AM match

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

2

Amstelland-Meerlanden overleg

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

3

Duo+

Samenwerkingsverband

3

Wet GR / BBV

4

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

5

Openbare Gezondheidszorg (GROGZ)

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

6

Openbaar lichaam GGD (Veilig thuis)

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

7

Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

8

Vervoerregio Amsterdam

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

9

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Samenwerkingsverband

2

Wet GR / BBV

10

Metropoolregio Amsterdam

Samenwerkingsverband

2

2

Vennootschappen en coöperaties

1

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Naamloze vennootschap

1

Burg. Wetboek 2

2

Stedin Groep N.V.

Naamloze vennootschap

2

Burg. Wetboek 2

3

GreenPark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Besloten vennootschap

3

Burg. Wetboek 2

4

Inwest Regio BV (ROM Inwest BV)

Stichtingen en verenigingen

1

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Vereniging

1

Burg. Wetboek 2

2

Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

Vereniging

1

Burg. Wetboek 2

3

Stichting RIJK

Vereniging

1

Burg. Wetboek 2

Overige verbonden partijen

1

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Overleg- en adviesorgaan

2

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf