Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaandam

Soort verbonden partij

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking en dienstverlening

Mate van sturing

-

Relatie met programma

-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.

Ontwikkelingen

Kenmerkend voor de komende jaren is de groeiende aandacht voor het werk van de OD NZKG, omdat de samenleving steeds meer belang heeft bij een veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd wordt het werk complexer en omvangrijker. Er zijn veel nieuwe wetten en ontwikkelingen, die een andere aanpak vergen.
De OD NZKG heeft meer mensen en meer kennis nodig, terwijl de arbeidsmarkt krap is.

In de afgelopen jaren ziet de OD NZKG dat de behoefte aan hun dienstverlening verandert. Deze veranderende behoefte wordt deels vertaald in de nieuwe Omgevingswet en vraagt om een gezamenlijke heroriëntatie op het gebied van positionering en dienstverlening van de OD NZKG. De ODNZKG wil de kennis en ervaring op peil houden en op de inhoudelijke speerpunten en binnen de opgaves in het omgevingsdomein innoveren. Wat de OD NZKG doet, ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van de opdrachtgevers. Daar blijft de inzet op gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico’s en opgaven in het werkgebied leiden ook tot verschuivingen in het werk en focus. Dit zal zich de komende jaren in hun opgave vertalen.

Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein voor de OD NZKG.

  • Omgevingswet.

  • Wet kwaliteitsborging bouw.

  • Klimaatakkoord en circulaire economie.

  • Asbesttaken.

  • Ondermijning.

  • Regie op aanpak Tata Steel.

  • Doorontwikkeling regionale VTH Strategie.

Risico's

De omzet vanaf 2020 stabiliseert zich. Mogelijke effecten op de omzet zijn aanpassingen in wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de verwachte economische groei. De effecten van de groei enerzijds, de toenemende complexiteit van de aard van de werkzaamheden en de gerealiseerde efficiency legt druk op de begroting voor de komende jaren.

De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2020 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2020 (UVO’s).

Jaar

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

420

2.809

17.827

-

2022

Begroting 2022

283

3.656

18.296

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf