Overzicht baten en lasten

Ontwikkelen van gebieden en locaties

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

4.143

6.480

1.600

1.266

1.045

995

Baten

4.476

5.246

1.127

990

939

939

Saldo baten en lasten

333

-1.235

-473

-276

-106

-56

Toevoegingen aan reserves

205

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

14

13

13

-

-

-

Saldo reserves

-191

13

13

-

-

-

Saldo

142

-1.222

-460

-276

-106

-56

In het programma ontwikkelen van gebieden en locaties zijn ook de grondexploitaties opgenomen. Voor de helderheid worden in onderstaand overzicht de grondexploitaties separaat weergegeven.

Programma

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Gebieden en locaties

Ontwikkelen van gebieden en locaties

-451

-399

-127

-27

73

123

Reserves Ontwikkelingen van gebieden en locaties

-205

-

-

-

-

-

Subtotaal

-656

-399

-127

-27

73

123

Grondexploitatie

Grondexploitaties

784

-835

-345

-248

-179

-179

Reserves Grondexploitaties

14

13

13

-

-

-

Subtotaal

797

-822

-332

-248

-179

-179

Saldo

142

-1.222

-460

-276

-106

-56

Toelichting

Lasten voordeel € 4,9 miljoen

De lasten zijn in 2023 afgerond € 4,9 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • Grondexploitaties (€ 4,5 mln.)

  • Lagere lasten omdat in 2022 een budget was opgenomen (€ 0,05 mln.) voor voorbereiding visie Thamerdal.

  • Lagere lasten omdat in 2022 een hoger (€ 0,15 mln.) budget was opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor 2023 is er een budget opgenomen van € 0,2 mln. onder andere voor het opstellen van de gebiedsprogramma's en het inrichten van monitoring en evaluatie.

  • Lagere lasten omdat in 2022 een budget was opgenomen (€ 0,15 mln.) voor extra inhuur op het taakveld ruimtelijke ordening

Baten nadeel € 4,1 miljoen

De baten zijn in 2023 afgerond € 4,1 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • Grondexploitaties (€ 4,0 mln.)

  • Lagere inkomsten omgevingsvergunning afgerond € 0,1 mln. Met de komst van de Omgevingswet is er sprake van incidentele en structurele financiele effecten. Met de incidentele financiele effecten is voor zover mogelijk en bekend rekening gehouden in het implementatiebudget. De structurele financiele effecten dienen zich met name aan op ICT gebied, leges omgevingsvergunning en organisatie. Voor wat betreft ICT zijn de lasten meegenomen in de begroting. De inkomstenderving als gevolg van de Omgevingswet en WKB (Wet kwaliteitsborging) is moeilijk te bepalen omdat enerzijds het bouwprogramma onzekerheden kent en anderzijds onzeker is hoe de wet in de praktijk uitpakt. Vooralsnog is een voorlopige inkomstenderving opgenomen van € 0,15 mln. Deze wordt deels gecompenseerd door een voorgestelde aanpassing van de leges. Dit voorstel wordt betrokken bij de belastingverordeningen 2023.

Toelichting verschil van per saldo € 0,5 miljoen voordeel met betrekking tot grondexploitaties

Onder de grondexploitaties vallen zowel grondexploitaties op basis van actief grondbeleid (gemeentelijke grondexploitaties) als op basis van faciliterend grondbeleid (grondexploitaties van derden).

Voor de gemeentelijke grondexploitaties (in voorbereiding) geldt dat het saldo van de baten en de lasten elk jaar op de balans wordt opgenomen. Daarom is het bedrag van baten en lasten in evenwicht, met uitzondering van winstnemingen of toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening voor bouwgrondexploitaties met een negatief resultaat.

De meest recente jaarlijkse rapportage van de actualisatie van de grondexploitaties (prijspeildatum 1 januari 2022) is op 30 juni 2022 vastgesteld (niet openbaar). Op basis hiervan is de verwachting dat alle in uitvoering zijnde gemeentelijke grondexploitaties in 2022 zijn afgerond. Dit geeft een voordeel in 2023 ten opzichte van 2022 van € 0,3 mln. Dit bestaat uit:

  • Lagere lasten omdat in 2022 een toevoeging aan de voorziening exploitatierisico's is begroot ten behoeve van Legmeer West leisure (voordeel € 0,13 mln.);

  • Lagere baten omdat in 2022 Iepenlaan en Rietkraag zijn afgesloten met een winstneming (nadeel € 0,33 mln.);

  • Lagere lasten omdat in 2022 € 0,5 mln. van de reeds gemaakte kosten voor het leisureterrein worden afgeboekt als gevolg van de aanleg van het Legmeerbos.

Daarnaast is € 0,1 mln. aan uitgaven doorgeschoven van 2021 naar 2022 ten behoeve van de recreatieve zone Westeinderscheg. Dit geeft een voordeel van € 0,1 mln. in 2023 ten opzichte van 2022.

De overige € 0,1 mln. voordeel bestaat uit € 0,08 mln. lagere lasten voor facilitaire grondexploitaties, zoals begroot op basis van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties die is vastgesteld op 30 juni 2022. De overige € 0,02 mln. bestaat uit diverse kleinere voordelen en nadelen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf