Kaders

In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Met deze kaders zijn ook de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, spelen, watergangen en openbare verlichting opnieuw vastgesteld. De beheerplannen zijn aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aanpakt worden met planmatig onderhoud en waarom. Ook is in de beheerplannen opgenomen wat de jaarlijkse kosten zijn voor dagelijks onderhoud. Aanlegeisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in de in 2019 vastgestelde Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepast ambities zoals het IBOR en de beheerplannen.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

IBOR

Overig

Groen

Wet Natuurbescherming

x

Bedrijfsplan algemene begraafplaats 2014

Hondenbeleid

Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020

Wegen

Wegenwet

x

LIOR

Gladheidsbeleidsplan (2017)

Civiele Kunstwerken en beschoeiing

Wegenwet

x

LIOR

NEN 2767-4

Beeldende Kunstwerken

nvt

x

Cultuurnota

Straatmeubilair

nvt

x

LIOR

Ondergrondse containers

nvt

x

Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers

Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025

LIOR

Verkeers en straatnaamborden

WVW

x

LIOR

RVV

BABW

Speeltoestellen

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

x

LIOR

Openbare verlichting

WVW

x

LIOR

Verkeersregelinstallaties

WVW

x

LIOR

RVV

BABW

Kabels en leidingen

INSPIRE

Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018

WION

APV

LIOR

Telecommunicatiewet

Watergangen

Waterwet

x

Stedelijk waterplan

Keur AGV

Riolering

Wet milieubeheer

x

Gemeentelijke Rioleringsplan 6 2018-2022

Waterwet

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf