Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Mensen met lokale binding hebben de mogelijkheid te wonen in de gemeente

  2. Er is balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Verminder de lokale druk op de woningmarkt

  • Verbeter de aansluiting van de woningvoorraadop de vraag en ontwikkeling van de Uithoornse samenleving

  • Verbeter de verkeersveiligheid

  • Verbeter de bereikbaarheid van woningen,bedrijven en voorzieningen

  • Beperk negatieve effecten van verkeer en vervoer

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Bevorderen mogelijkheden voor koop nieuwbouwwoningen door huidige inwoners

In de op te stellen nieuwe Woonvisie wordt aandacht besteed aan woningbouw voor eigen bewoners passend bij de bevolkingssamenstelling binnen de gemeente. Bij nieuwbouwprojecten wordt zoveel als mogelijk gestuurd op een juiste verhouding tussen koop- en huursegmenten.

Implementeren nieuwe Woonruimteverdeling

Met het nieuw beleid voor de Woonruimteverdeling wordt de volgorde en voorrang van sociale huurwoningen van woningcorporaties op een andere manier geregeld. De 14 gemeenten uit de regio’s Zaanstad-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam werken gezamenlijk aan de inwerkingtreding van de nieuwe Woonruimteverdeling per 16 januari 2023.

Opstellen en vaststellen nieuw woonbeleid

Er wordt in het najaar van 2022 gestart met de uitvraag voor een nieuwe Woonvisie. Voor de Woonvisie wordt een analyse van de veranderde woningmarkt verricht en worden de voornaamste opgaven en maatregelen bepaald. Het is de verwachting dat de nieuwe Woonvisie eind 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Inzetten op het vergroten van diversiteit en kwaliteit van woningen in een wijk

Bij bouwprojecten wordt blijvend aandacht besteed aan de benodigde diversiteit en kwaliteit van woningen voor zowel de leefbaarheid binnen de wijk als de woningbehoefte binnen de gemeente.

Voorbereiden en (mogelijk) realiseren van flexwonen op basis van het nieuwe woonbeleid

Er is vanuit de MRA een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor flexwonen. De resultaten worden betrokken bij het nieuwe woonbeleid.

Uitvoeren en evalueren pilot weren doorgaand verkeer Markt/Wilhelminakade

Het afsluiten van de Wilhelminakade betreft het weren van doorgaand verkeer om een verblijfsgebied te creëren. De pilot was gepland in de zomer van 2022 maar in goed overleg met de ondernemers is de pilot uitgesteld met een jaar. Door het uitstel is er meer tijd voor participatie en kan er een draaiboek gemaakt worden.

Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma Mobiliteit

De Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is vastgesteld begin 2022. Als onderdeel van de Mobiliteitsvisie wordt een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Met het uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt op welke termijn en met welke middelen uitvoering wordt gegeven aan de Mobiliteitsvisie. Voor de uitvoering van de onderzoeken en het voorbereiden van eventuele investeringsbeslissingen is de doorlooptijd 3 jaar.

Opstellen en uitvoeren monitoringsprogramma mobiliteit

Om onderzoek te doen naar maatregelen, zoals uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Uithoorn, is structurele (verkeers)data nodig. Het monitoringsprogramma maakt inzichtelijk op welke termijn en met welke middelen data wordt opgehaald. Denk daarbij aan (twee)jaarlijkse parkeerdrukmetingen, fietstelweken, etc.

Opstellen van nieuw parkeerbeleid inclusief de participatie en uitwerking

De Mobiliteitsvisie Uithoorn vraagt om nieuw parkeerbeleid op korte termijn. In de Mobiliteitsvisie worden uitspraken gedaan over de richting van het parkeerbeleid en te onderzoeken maatregelen. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd en er wordt een projectgroep ingericht voor het schrijven van het parkeerbeleid en het uitvoeren van het participatietraject.  

Werkzaamheden Uithoornlijn

De Uithoornlijn gaat in 2024 naar verwachting in exploitatie. Het tracé wordt op dit moment aangelegd.

Uitvoeren werkzaamheden Verkeersplan Dorpscentrum

Als onderdeel van het vastgestelde plan Dorpshart aan de Amstel (2017) is het Verkeersplan Dorpscentrum uitgewerkt. Eind 2020 is het definitieve plan vastgesteld en op dit moment wordt de openbare ruimte heringericht naar een verblijfsgebied. Binnenkort worden de verkeersbesluiten voorgelegd aan het College en naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin 2023 afgerond.

Uitvoeren ontwerpopgave Arthur van Schendellaan

Als onderdeel van de Mobiliteitsvisie Uithoorn moet er op korte termijn een uitspraak gedaan worden over de ontsluitende functie van de Arthur van Schendellaan. Er wordt ook onderzoek gedaan naar fietsvoorzieningen op de parallelle wegen. De ontwerpopgave loopt parallel met de planning van het project uitbreiding/verdichtingsopgave de Vuurvogel.

Voorbereiden investeringsbesluit fietsbrug Legmeerbos richting BTAZ terrein

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp Legmeerbos. Als onderdeel van het voorlopig ontwerp moet er een investeringsbesluit genomen worden over de fietsbrug van het Legmeerbos naar het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ terrein). Daarvoor wordt verkend wat de kosten zijn voor de brug en er wordt subsidie aangevraagd.

Kaart nieuwbouwprognose

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf