Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

Landelijke en mondiale ontwikkelingen

Landelijke informatiebronnen schrijven er dagelijks over: hoge energieprijzen en inflatie, een krappe woningmarkt, de groep mensen die het hoofd niet meer boven water kan houden wordt steeds groter. Dit zorgt vervolgens voor nog meer problemen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en sociaal isolement. Daarnaast zet het kinderen langdurig op achterstand. Op het moment van schrijven zijn er voor 2022 al verschillende maatregelen getroffen, zoals de energietoeslag en hulp bij energiebesparing voor kwetsbare inkomens. Het blijft nog gissen hoe de problematiek rondom energie en inflatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen en het is nog niet bekend of de toeslagen hiervoor in 2023 een vervolg zullen krijgen of dat het Rijk op een andere manier zal compenseren.

Het kabinet wil de vicieuze cirkel doorbeken met een brede meerjarige aanpak Geldzorgen, Armoede en schulden en de Participatiewet in Balans. De aanpak moet geldzorgen beter voorkomen, het aantal mensen in armoede en schulden substantieel terugdringen en de bestaanszekerheid van alle Nederlanders versterken. De plannen behelsen een groot aantal maatregelen in 2023, waaronder verhoging van het wettelijk minimumloon/uitkeringen en afschaffen van de kostendelersnorm voor jongeren. De aanpak waarin mensen en werken op basis van vertrouwen centraal staan sluit goed aan bij de uitgangspunten van onze koersnota. Voor de uitvoering van dit plan zullen ook middelen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten.

Lokale ontwikkelingen

Asielcrisis

De huidige asielcrisis zal ook in 2023 effect hebben. De verwachting is dat de huisvestingstaakstelling statushouders in 2023 onverminderd hoog zal blijven. Het beroep op sociale voorzieningen zal hiermee toenemen, wat breed effect zal hebben op de budgetten binnen het sociaal domein en mogelijk zelfs leidt tot overschrijdingen. Dit wordt gemonitord en terugkoppeling zal, indien nodig, plaatsvinden in de turaps.

Daarnaast is onduidelijk hoe de situatie in de Oekraïne zich gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de vluchtelingenstromen richting ons land. Bovendien is nog niet duidelijk in hoeverre deze vluchtelingen straks een beroep kunnen doen op gemeentelijke voorzieningen, vooral wanneer de oorlog in de Oekraïne langer voortduurt. Op dit moment ontvangen gemeenten financiële compensatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen vanuit het Rijk. Dit zijn aparte financieringsstromen, buiten de reguliere budgetten om.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf