Financiële positie

Begrotingsresultaat

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo in beeld gebracht.

Meerjarenperspectief bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-1.941

-1.215

444

-4.044

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.948

2.554

1.865

1.244

Begrotingssaldo na bestemming

7

1.339

2.309

-2.800

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

7

1.339

2.309

-2.800

Eigen vermogen

Het eigen vermogen vormt een buffer voor risico's en tegenvallers. Het eigen vermogen bedraagt begin 2023 naar verwachting circa € 53,3 miljoen. Hiervan is € 40,7 miljoen algemene risicoreserve en bijna € 2 miljoen budgetegalisatiereserve. Het overige deel, € 10,6 miloen, betreft bestemmingsreserves. De algemene reseve wordt alleen bij zeer bijzondere omstandigheden ingezet en blijft onder normale omstandigheden dus gelijk. De budgetegalisatiereserve is een 'werkreserve' om fluctuaties in de begroting op te vangen. Hiermee wordt het saldo van de jaarrekening verrekend. Als het saldo het toelaat kan de budgetegalisatiereserve ook worden ingezet voor eenmalige kosten.

Schuldpositie

De vaste geldleningen zijn met € 59,5 miljoen hoger dan het eigen vermogen. Door jaarlijkse aflossing loopt het bedrag wel af. Het bedrag is hoger dan vorig jaar door het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening, zoals in de Programmabegoting 2022-2025 reeds was aangekondigd. Deze lening is nodig voor het aflossen van bestaande leningen, maar ook voor investeringen. Ook onderwijsgebouwen zullen de komende jaren aandacht behoeven. We voorzien dat voor 2023 geen nieuwe geldlening aangetrokken zal moeten worden.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf