Grondslagen ramingen baten en lasten

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële uitgangspunten, zoals gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming:

  • Inflatiecorrectie Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 3,3%

  • Inflatiecorrectie Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) 5%

  • Gemiddelde inflatiecorrectie 5%

  • De berekening van de uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022

  • De renteomslag bedraagt 2,5%.

  • De renteomslag voor bouwgrondexploitatie is 1,78%.

  • De disconteringsvoet voor bouwgrondexploitatie is 2%.

  • De rente(prognose) lang vreemd vermogen is 2,7%.

  • De rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.

  • Voor de belastingopbrengsten is de inflatiecorrectie als uitgangspunt genomen.

Ontwikkeling voorzieningen

De gemeente Uithoorn kent een beperkt aantal voorzieningen. De voorzieningen worden jaarlijks op de juiste hoogte gebracht.

Ontwikkeling activa

In 2020 en 2021 zijn een aantal grote investeringen in gang gezet waaronder twee Multi Functionele Accommodaties (MFA) en het opknappen van het Dorpscentrum. Ook is het integraal huisvestingsplan vastgesteld, waaruit duidelijk is geworden dat op niet al te lange termijn geïnvesteerd moet worden in een aantal schoolgebouwen. Door deze bovengemiddelde investeringen loopt de waarde van de activa snel op.

Een belangrijke peiler onder het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) is het assetmanagement. Assetmanagement is het beheer van middelen die de gemeente gebruikt om haar doelen te bereiken. Voor de openbare ruimte zijn dit bijvoorbeeld wegen, verlichting, groen en speeltoestellen. Het beheer van die middelen is van groot belang: pas als het beheer goed wordt vormgegeven kan optimaal aan onze worden bijgedragen. Bij het bepalen van het juiste beheer gaat assetmanagement uit van een integrale afweging van prestaties, risico’s en kosten. Activa worden afgeschreven naar nul, met uitzondering van af te stoten vastgoed.

Ontwikkeling financieringssaldo

Door de investeringen en de aflossing van oude leningen heeft de gemeente in 2022 een langlopende geldlening aangetrokken. Voor 2023 wordt niet verwacht dat er een geldlening moet worden aangetrokken.

Gewaarborgde geldleningen en achtervang

Op grond van de notitie Garantstellingen kan de gemeente garantie verstrekken aan instellingen die hun werkgebied hebben binnen de grenzen van de gemeente. Door het verstrekken van gemeentegarantie kan de geldnemer vaak tegen een lager rentepercentage en gunstiger voorwaarden een lening aangaan, de gewaarborgde geldleningen. De gemeente staat dan geheel of gedeeltelijk borg voor de aflossing van de aangegane geldlening. In de door de raad vastgesteld nota financieel gezond (juni 2021) is aangegeven dat een gemeentegarantie alleen in uitzonderlijke situaties wordt ingezet. Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde geldleningen.

De garantstelling voor sociale woningbouw betreft een zogenaamde achtervang. Bij betalingsproblemen grijpt de toezichthouder in en kan een deel van het vastgoed worden. Als dat niet volstaat, moeten woningbouwcorporaties eerst elkaar helpen via een fonds. Pas dan komen de gemeenten in beeld. Het Rijk (50%) en alle gemeenten (50%) staan gezamenlijk garant voor een resterend tekort, naar rato van het gegarandeerde bedrag en mate van betrokkenheid.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf