Incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn. Daarom is het van belang om de incidentele lasten en baten scherp in beeld te houden.

Omschrijving / toelichting

B2023

B2024

B2025

B2026

Exploitatie

Lasten

Implementatie dienstverleningsvisie

100

Implementatie Wet Open Overheid

59

59

60

Programmatische aanpak arbeidsmigranten

91

86

11

Projectleider Participatie

90

90

90

Instellen traineepool

70

70

Actualiseren grondexploitaties

581

347

226

227

Ontwikkeling Schansgebied voorbereidingskosten Kerkdeel

50

25

Budgetoverheveling strategische visie

-50

25

50

Implementatiekosten omgevingswet

200

100

Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)

24

Incidentele lasten i.r.t. reserves

446

1.338

962

602

Afronding

3

3

3

3

Saldo lasten

1.664

2.143

1.402

832

Baten

Actualiseren grondexploitaties

236

99

48

48

Verkoop snippergroen

25

25

25

25

Saldo Baten

261

124

73

73

Saldo exploitatie

1.403

2.019

1.330

759

Reserves

Lasten

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

1.259

1.259

1.259

1.259

Reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen

-

-

-

37

Reserve onderhoud MFA de Legmeer

101

-

135

109

Lasten reserves

1.360

1.259

1.393

1.404

Baten

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

1.593

1.969

2.068

1.566

Reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen

39

43

24

177

Reserve onderhoud MFA de Legmeer

-

322

-

-

Reserve riolering

161

263

263

263

Reserve Vinckebuurt

13

Baten reserves

1.806

2.597

2.355

2.006

Saldo reserves

-446

-1.338

-962

-602

Saldo incidentele baten en lasten

957

681

368

157

Dekking incidentele posten

Onttrekking budgetegalisatiereserve begroting 2022

-253

-30

Onttrekking budgetegalisatiereserve begroting 2023

-704

-651

-368

-157

Saldo onttrekking budgetegalisatiereserve

-957

-681

-368

-157

Saldo incidentele baten en lasten

-

-

-

-

*1 Voor de bepaling van de incidentele posten wordt in het kader van de materialiteit een grensbedrag gehanteerd van € 25.000

*2 De incidentele posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene risicoreserve. Aangezien een onttrekking aan deze reserve ook wordt aangemerkt als 'incidenteel' wordt het saldo van de incidentele baten en lasten nihil.

Toelichting typering 'incidentele' baten en lasten

Implementatie dienstverleningsvisie

In de vastgestelde dienstverleningsvisie is de ambitie vastgesteld om de gemeentelijke dienstverlening naar een 8 te brengen. Om de implementatie van de dienstverleningsvisie in samenhang met de communicatievisie en de ontwikkelagenda participatie goed op te kunnen pakken worden in 2022 en 2023 extra kosten gemaakt. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Implementatie Wet Open Overheid

Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe wettelijke basis en verankeren zij het recht op toegang tot informatie. Daarnaast beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden om aan deze wetgeving te voldoen heeft een grote impact op het bestuur en de organisatie. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Programmatische aanpak arbeidsmigranten

Het rekenkamerrapport huisvesting arbeidsmigranten is aanleiding geweest om een eerste inventarisatie te doen naar de stand van zaken registratie arbeidsmigranten. Hierbij is een aantal benodigde acties in beeld gebracht in het kader van de aanpak arbeidsmigranten. Een verdere inventarisatie levert mogelijk nog aanvullende acties op. Door goed zicht te hebben op de (aandachtspunten omtrent de) arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn en hier een gerichte aanpak op te zetten wordt een bijdrage geleverd aan een energieke sierteeltsector, een eerlijke woonruimteverdeling, voorkoming van misbruik en uitbuiting en een aantrekkelijke woongemeenschap. Deze wijziging in de aanpak van deze taak omvat meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Projectleider Participatie

De Ontwikkelagenda Participatie is vorig jaar vastgesteld. Om deze agenda te implementeren is in de jaren 2022 tot en met 2025 extra budget nodig. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Instellen traineepool

De organisatie kan met het bieden van traineeships en stagemogelijkheden zich van onderuit ontwikkelen en deels voorzien in haar toekomstige personele behoefte. We pakken dit gezamenlijk met de Duo-organisaties op door middel van het inrichten van een gezamenlijke traineepool. De implementatie hiervan vindt plaats in 2023 en 2024. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Grondexploitaties

Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. De kosten en opbrengsten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel. (Tussentijdse) Winstnemingen en mutaties van voorzieningen in verband met grondexploitaties met een negatief resultaat zijn daarmee ook incidenteel.

Ontwikkeling Schansgebied voorbereidingskosten Kerkdeel

Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. Deze kosten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Budgetoverheveling strategische visie

Er moet een nieuwe strategische visie worden vastgesteld. Vooralsnog wordt eventuele start van het proces om te komen tot een herijking, mede met het oog op de bruikbaarheid en relevantie van de huidige strategische visie, niet voorzien voor 2022 en 2023. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2024 (€ 25.000) en 2025 (€ 50.000). Dit betreft incidentele lasten.

Implementatiekosten omgevingswet

Het betreft hier de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Voor 2023 en 2024 is er een budget opgenomen voor onder andere voor het opstellen van de gebiedsprogramma's en het inrichten van monitoring en evaluatie. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten. De lasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de structurele taak worden wel structureel.

Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)

Als gevolg van de verbouwing moeten er extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. Deze kosten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Incidentele lasten i.r.t. reserves

Alle onttrekkingen uit reserves worden aangemerkt als 'incidenteel'. De hiermee gerelateerde kosten worden op basis van het voortzetten van een consequente gedragslijn ook aangemerkt als 'incidenteel'. Bij de actualisering van de nota reserves en voorzieningen zal getracht worden om hiervoor onderhoudsvoorzieningen te vormen, aangezien dat de voorkeur heeft van het BBV.

Verkoop Snippergroen

Omdat je een bezit, in dit geval stukjes grond die snippergroen genoemd worden, maar één kunt keer verkopen, is er sprake van een begrotingspost met een incidenteel karakter, ook al is deze post structureel geraamd.

Reserves

Om uitschieters te voorkomen zijn voor de onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor onderhoudslasten wordt op basis van het BBV aangemerkt als incidentele inkomsten / uitgaven. Dit betreft de reserves: groot onderhoud openbare ruimte, onderhoud (gemeentelijke) gebouwen, onderhoud MFA de Legmeer, riolering en Vinckebuurt. Bij de actualiserig van de de nota reserves en voorzieningen zal de mogelijkhied onderzocht worden om de egalisatiesreserves om te zetten in onderhoudsvoorzieningen aangezien dit de voorkeur van het BBV heeft.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf